Skip to main content

Ako viesť jednoduché účtovníctvo?

Dátum: 25.09.2021

 

V prvom rade si treba položiť niekoľko otázok: Je jednoduché účtovníctvo skutočne jednoduché? Kedy si môžem zvoliť jednoduché účtovníctvo ako jeden zo spôsobov preukazovania výdavkov? Je pre mňa vedenie jednoduchého účtovníctva skutočne výhodné? Ako viesť jednoduché účtovníctvo?

Povinnosť vedenia účtovníctva upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a taktiež zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Pri rozhodovaní sa, akým spôsobom viesť účtovníctvo, je potrebné brať do úvahy dve skutočnosti: Prvou je rozlíšiť, či ide o právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo fyzickú osobu podnikateľa. Za druhé, či je účtovná jednotka platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo nie.

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri musia viesť podvojné účtovníctvo bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH. Takisto je podvojné účtovníctvo povinné pre účtovné jednotky, ktoré neboli založené za účelom podnikania, ale podnikajú.

Fyzické osoby – podnikatelia, cirkev a náboženská spoločnosti, ďalej občianske združenia, spoločenstvá právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a podobne (§9 zákona o účtovníctve) majú na výber až zo 4 možností vedenia účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Daňová evidencia
 • Paušálne výdavky

Ak je fyzická osoba – podnikateľ platiteľ DPH môže si zvoliť medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom. Pri podvojnom účtovníctve sa na zistenie základu dane porovnávajú výnosy a náklady a pri jednoduchom účtovníctve sa porovnávajú príjmy a výdavky.

Ak sa podnikateľ – FO, ktorý nie je platiteľom DPH, rozhodne preukazovať svoje skutočné výdavky na zabezpečenie a udržanie príjmov, môže si zvoliť podľa zákona o účtovníctve medzi jednoduchým účtovníctvom, podvojným účtovníctvom a daňovou evidenciou.

Paušálne výdavky nie je vôbec potrebné dokladovať a preukazovať vynaložené výdavky. Výška výdavkov je určená ako 60% zo zdaniteľných príjmov avšak najviac do výšky 20 000 eur.

Ako viesť jednoduché účtovníctvo? Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Podľa §2 zákona o účtovníctve sa pri vedení jednoduchého účtovníctva účtuje o:

 • Stave a pohybe majetku
 • Stave a pohybe záväzkov
 • O príjmoch
 • O výdavkoch
 • O výsledku hospodárenia, ktorý sa zisťuje rozdielom medzi príjmami a výdavkami

V sústave jednoduchého účtovníctva sa účtuje podľa zákona o účtovníctve v nasledovných knihách:

 • V peňažnom denníku
 • Knihe pohľadávok
 • Knihe záväzkov
 • V pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad kniha majetku, kniha cenín, pokladničná kniha, kniha rezerv a podobne.

V peňažnom denníku sa vedú záznamy o všetkých príjmoch a výdavkoch. Je potrebné rozlišovať či ide o príjem/výdavok v hotovosti, alebo na bankovom účte. Príjmy sa ďalej členia na príjmy ovplyvňujúce základ dane a príjmy neovplyvňujúce základ dane. Výdavky sa tak isto ako príjmy rozdeľujú na výdavky ovplyvňujúce základ dane a výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Príjmy ovplyvňujúce základ dane sú príjem z poskytnutých služieb, príjem z predaja tovaru a ostatné príjmy a sem patria napríklad príjmy z predaja nepotrebného materiálu alebo príjem z predaja dlhodobého majetku. Medzi príjmy neovplyvňujúce základ dane zaraďujeme príjmy z titulu daní, prijaté úvery a pôžičky, tvorba sociálneho fondu.

Výdavky ovplyvňujúce základ dane sú všetky výdavky, ktoré účtovná jednotka vynaložila na zabezpečenie a udržanie príjmov. Patria sem:

 • Nákup zásob
 • Prijaté služby
 • Výdavky na mzdy
 • Príspevky a poistné platené za FO
 • Ostatné výdavky, napríklad nákup pohonných hmôt, umytie auta, poistenie majetku,…
 • Tvorba sociálneho fondu

Výdavky neovplyvňujúce základ dane sú výdavky, ktoré neboli použité na zabezpečenie a udržanie príjmov ako napríklad poskytnuté dary, pôžičky, výdavky na osobnú spotrebu a zaraďujeme sem aj platby daní.

Zatiaľ čo v peňažnom denník sa zachytávajú pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nastali počas účtovného obdobia, v knihe pohľadávok a záväzkov sa účtuje obsahovo o daných skutočnostiach.

Knihy pohľadávok obsahujú informácie o dlžníkoch, o pohľadávkach v peňažnom vyjadrení, o poskytnutých preddavkoch, o poskytnutých úveroch, o daňových pohľadávkach a pohľadávkach voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

V knihe záväzkov sa uvádzajú informácie o veriteľoch, o záväzkoch v peňažnom vyjadrení, o prijatých preddavkoch, o prijatých úveroch, o daňových záväzkoch a záväzkoch voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Peňažný denník, knihu pohľadávok a knihu záväzkov je potrebné viesť vždy. V ostatných pomocných knihách sa účtuje vtedy, ak je to nevyhnutné na zistenie skutočností, ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke.

Každú skutočnosť, ktorá nastane v účtovníctve fyzickej osoby – podnikateľa je potrebné v jednoduchom účtovníctve zaznamenávať v jednotlivých knihách. Napríklad nákup majetku na faktúru sa zaznamenáva v knihe záväzkov (prijatá faktúra), v peňažnom denníku (úhrada faktúry) ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, úhradu faktúry treba zaevidovať v knihe záväzkov a ak ide o dlhodobý majetok, tak aj v knihe dlhodobého majetku, kde je majetok potrebné zaradiť do správnej odpisovej skupiny a odpisovať ho.

Na konci každého účtovného obdobia je potrebné vypracovať účtovnú závierku a podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzických osôb.

Podnikateľ, ktorý si chce viesť účtovníctvo sám, musí okrem zákona o účtovníctve a postupov účtovania ovládať aj daňové zákony. Tieto zákony sa neustále menia. Niektoré paragrafy pribúdajú a iné zase vypadávajú. Ak sa podnikateľ chce venovať svojmu podnikaniu naplno, mal by svoje účtovníctvo zveriť do rúk odborníkov, ktorí za neho odsledujú zmeny zákonov. My za vás všetky zmeny zákonov odsledujeme. Zanalyzujeme vaše účtovníctvo a poradíme vám tú najvhodnejšiu metódu vedenia účtovníctva.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu