Skip to main content

Daň z nehnuteľností a podanie daňového priznania 2024

Dátum: 17.01.2024

 

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti ostáva už len pár dní. Kto musí podať daňové priznanie a koho sa táto povinnosť netýka? Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pokiaľ ste kúpili alebo predali v kalendárnom roku 2023 byt, dom, nebytový priestor, pozemok alebo stavbu, nezabudnite o tejto skutočnosti informovať správcu dane do konca januára 2024. Správcu dane ste zároveň povinný informovať aj o zmenách, ktoré ste podávali na kataster nehnuteľností.

Kto musí podať daňové priznanie?

V prípade, že na nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, máte v nájme alebo užívate, nedošlo v priebehu roku 2023 k žiadnym zmenám, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávate. Od mesta alebo obce automaticky obdržíte rozhodnutie o vyrubenej dani na základe informácií, ktoré ste poskytli v minulosti.

Povinnosť predložiť daňové priznanie vám vzniká, pokiaľ ste sa v kalendárnom roku 2023 stali:

 • Vlastníkom nehnuteľnosti,
 • Správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností,
 • Nájomca nehnuteľnosti, fyzická alebo právnická osoba, ktorá si:
  • prenajala pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu,
  • prenajala pozemok od iného vlastníka na dobu viac ako 5 rokov a je evidovaná ako nájomca v katastri nehnuteľností,
  • prenajala pozemky od osoby, ktorá získala pozemky do náhradného užívania,
 • Užívateľom nehnuteľnosti, v prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Pokiaľ ste sa stali v roku 2023 vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, automaticky Vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie k novonadobudnutej nehnuteľnosti. Vznik daňovej povinnosti ste povinný oznámiť správcovi dane do 31. januára 2024.  Tento rok pripadá posledný januárový deň na stredu. Ak by pripadal posledný deň na podanie daňového priznania na víkend, posledný deň na splnenie daňovej povinnosti sa stáva najbližší pracovný deň.

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť napr. 30. septembra 2023, daňové priznanie ste povinný podať do 31. januára 2024, ale len v takom prípade, pokiaľ bude táto skutočnosť zapísaná k 1. januáru 2024 v katastri nehnuteľností.

Výška dane a platenie dane z nehnuteľnosti

Pre výpočet dane a následné vyrubenie dane za nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli v roku 2023, sa zohľadňuje váš vlastnícky stav nehnuteľnosti k 1. januáru  2024. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia a sú rozhodujúce pre daňovú povinnosť, sa neprihliada. Daň z nehnuteľnosti sa platí za aktuálny rok, t. j. ako daňovník platíte daň na príslušný rok od 1. januára 2024 do 31.decembra 2024 (nie spätne ako napr. pri dani z príjmu).

Výšku dane z nehnuteľnosti určuje správca dane, t. j. mesto alebo obec, v ktorých ste predmetnú nehnuteľnosť nadobudli. Následne vám správca dane doručí rozhodnutie o vyrubenej dani, obsahujúce číslo účtu a označenie spôsobu platby dane. Výmer za príslušné zdaňovacie obdobie odosiela správca dane spravidla do 15. mája.

Nasledujúci rok, t. j. nasledujúce daňové obdobie už nie je potrebné opätovne podávať daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti. Správca dane vám rozhodnutie o vyrubenej dani doručí automaticky.

Termín na zaplatenie dane predstavuje 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia od správcu dane. Správca dane môže zároveň určiť platenie dane formou splátok, pričom lehotu na zaplatenie jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. Ak predstavuje vyrubená daň sumu vyššiu ako 33 000 eur, správca dane určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.

Za nesplnenie termínu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ukladá správca dane pokutu  najviac do výšku vyrubenej dane,  najmenej 5 eur a najviac 3000 eur. Ak vám bude vyrubená daň z nehnuteľnosti za rodinný dom vo výške 100 eur, pokuta v prípade omeškania termínu túto hranicu neprekročí.

Kedy zaniká daňová povinnosť?

Predali ste predošlý rok, t. j. v priebehu roku 2023 byt alebo ukončili nájom k nehnuteľnosti? Vaša daňová povinnosť k danému priestoru bola ukončená k 31. decembru 2023. Najneskôr do 31. januára 2024 ste povinný zánik daňovej povinnosti oznámiť príslušnému správcovi dane, t. j. mestu alebo obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Kedy podávam čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste už pominulé roky podali príslušnému správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale k 1. januáru 2024 sa stanete v rovnakom katastrálnom území vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, resp. dôjde k zmene druhu alebo výmere pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, máte povinnosť podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Rovnaká povinnosť platí aj v prípade, že v roku 2023 došlo k zániku Vášho vlastníctva nehnuteľnosti.

Pre čiastkové daňové priznanie platí rovnaký termín predloženia, t. j. do 31. januára 2024. Čiastkové priznanie predkladáte na rovnakom tlačive, na ktorom vyznačíte, že sa jedná o čiastkové daňové priznanie. V čiastkovom priznaní ste povinní uviesť iba zmeny oproti predchádzajúcemu daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak sa stanete v priebehu roku 2024, t. j. počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, vlastníkom nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti vám prináleží povinnosť podať čiastkové daňové priznanie.

Komu a kde podávam daňové priznanie k nehnuteľnosti?

Podanie daňového priznania k nehnuteľnosti sa vykonáva príslušnému správcovi dane, t .j. mestu alebo obci, v závislosti od miesta, kde sa nehnuteľnosť podľa katastrálneho územia nachádza.

Ak ste ako daňovník s trvalým pobytom v Banskej Bystrici kúpili v roku 2023 byt v Bratislave, Váš správca dane z nehnuteľností je v tomto prípade podľa katastrálneho územia mesto Bratislava.

Daň za nehnuteľnosť podávate na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. Formulár s názvom Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, nájdete na stránkach správcu dane, t. j. na webových stránkach mesta alebo obce. Tlačivo je zároveň verejne dostupné na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Riadne vyplnené tlačivo za daň k nehnuteľnosti, máte možnosť odovzdať osobne na mestskom alebo obecnom úrade či prostredníctvom zástupcu, poštou, resp. elektronicky.

Aké dokumenty predložiť správcovi dane?

Pri podávaní daňového priznania predkladáte správcovi dane občiansky preukaz a vyplnené tlačivo spolu s prílohami.

Prílohy k daňovému priznaniu tvoria nasledovné dokumenty:

 • Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z Katastrálneho úradu (ďalej len KÚ) alebo kópiu listu vlastníctva, prípadne nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy alebo iný doklad o prevode registrovaný KÚ
 • Pre ťažko zdravotne postihnutých občanov sa predkladá kópia preukazu ŤZP (ŤZP/S)
 • V prípade spoluvlastníkov nehnuteľnosti sa predkladá Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu

Výnimky, kedy sa neplatí daň z nehnuteľnosti

Výška úľavy alebo oslobodenia od platby dane sa líši v závislosti od správcu dane, t. j. od mesta alebo obce, v ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Všetky aktuálne informácie o daňových ustanoveniach, nájdete na internetových stránkach konkrétneho mesta alebo obce podľa vášho katastrálneho územia. Rovnako sa môžete o úľavách informovať na príslušnom mestskom, resp. obecnom úrade osobne.

Z akých dôvodov môže správca dane poskytnúť úľavu na dani z nehnuteľnosti?

 1. Vek – Zákon stanovuje zníženie dane alebo oslobodenie od platenia dane na vekovú hranicu 62 rokov. Táto hranica môže byť zároveň variabilná. V rôznych mestách alebo obciach sa môže úľava z dane poskytovať od rôznych vekových hraníc.
 2. Držiteľ preukazu ŤZP, alebo ŤZP/S (so sprievodcom).
 3. Poberanie dávok hmotnej núdze.
 4. Iné dôvody.

V prípade, že nárokujete dve alebo viac úľav súčasne, správca dane vám uzná len jednu úľavu, a to takú, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.

Pokiaľ máte záujem o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti, rovnako je potrebné podať žiadosť do 31. januára 2024.

Účtovníctvo a dane sú nie len našou prácou, ale aj naším koníčkom. Pokiaľ si ešte stále lámete hlavu s podaním daňového priznania, zverte túto povinnosť do našich rúk.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu