Skip to main content

Minimálne odvody pre živnostníkov od januára 2024

Dátum: 29.01.2024

 

Splatnosť odvodov pre živnostníkov a iné SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne je viazaná na výšku vymeriavacieho základu. Výška odvodov je ovplyvnená rôznymi faktormi, ako napr. či živnostník podniká prvý rok, či sa živnosť vykonáva popri zamestnaní, štúdiu alebo materskej dovolenke, resp. živnosť predstavuje jediný zdroj príjmu. Zároveň existuje minimálna výška platenia odvodov pre živnostníkov, ktorá sa od 1. januára 2024 navyšuje.

Povinnosť platiť odvody SZČO do Sociálnej poisťovne 2024

Sociálne odvody upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Povinnosť živnostníka platiť odvody do sociálnej poisťovne vzniká od 1. júla, resp. 1. októbra kalendárneho roka, nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem z podnikania  alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti prekročí hranicu 12-násobku minimálneho mesačného vymeriavacieho základu (652 EUR).  Minimálny vymeriavací základ predstavuje 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok.

Povinnosť platiť odvody vám ako živnostníkovi vzniká od 1. júla 2024, resp. od 1. októbra 2024 v prípade, že váš príjem zaznamenaný v daňovom priznaní pre rok 2023 prekročí hranicu 7 824 EUR (652 EUR x 12).

V prípade, že vám živnostenské oprávnenie vzniklo 1. januára 2023, prvé daňové priznanie na daň z príjmu budete podávať v lehote do 31. marca 2024. Ak ako začínajúci živnostník dosiahnete za rok 2023 príjem vyšší ako 7 824 EUR, povinnosť platiť sociálne odvody vám vzniká od 1. júla 2024. Pokiaľ ste ako živnostník dosiahli za rok 2023 prímy do 7 824 EUR (vrátane), povinnosť platiť v roku 2024 odvody do Sociálnej poisťovne, vám nevzniká.

V predchádzajúcom roku predstavovala hranica príjmu, pre posúdenie vzniku odvodovej povinnosti suma 7 266 EUR.

Výška platenia odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne 2024

Výška mesačnej platby poistného do sociálnej poisťovne sa stanovuje ako 33,15 % z predpísaného mesačného vymeriavacieho základu. Sociálne odvody predstavujú poistné na:

  • nemocenské poistenie (4,4 %)
  • starobné poistenie (18 %)
  • invalidné poistenie (6 %)
  • rezervný fond solidarity (4,75 %)
Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne SZČO Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
nemocenské poistenie 652EUR 28,68 EUR
starobné poistenie 652EUR 117,36 EUR
invalidné poistenie 652EUR 39,12 EUR
rezervný fond solidarity 652EUR 30,97 EUR
Odvody do Sociálnej poistenie spolu 652EUR 216,13 EUR

Živnostník má  možnosť platiť dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa k povinnému poistnému uvedenému vyššie pripočítava vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Minimálne a maximálne odvody SZČO do Sociálnej poisťovne 2024

Minimálne a maximálne odvody živnostníka vychádzajú z výšky minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Určujú sa na obdobie celého kalendárneho roka, t. j. od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

Mesačné odvody do Sociálnej poisťovne 2024 Minimálne Maximálne
vymeriavací základ 652 EUR 9 128 EUR
mesačný odvod (33,15 %) 216,13 EUR 3 025,93 EUR

Minimálny vymeriavací základ predstavuje sumu 652 EUR. Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do sociálnej poisťovne sa stanovuje ako 7- násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2022, t. j. 9 128 EUR (1304 EUR x 7).

Živnostník, ktorému bol priznaný starobný, resp. predčasný starobný dôchodok a živnostník, ktorý poberá výsluhový dôchodok a zároveň dovŕšil dôchodkový vek, má mesačné poistné nižšie o sumu invalidného poistenia, ktoré ako poberateľ dôchodkových dávok neplatí (odvod predstavuje 177,01 EUR).

Kedy SZČO neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne 2024

Pokiaľ ste začínajúci živnostník, v prvom roku svojej podnikateľskej činnosti sa na vás nevzťahuje platenie odvodov do sociálnej poisťovne. Povinnosti platiť odvody sa prvýkrát posúdi až po podaní vášho prvého daňového priznania. Ak príjmy zo živnosti pre rok 2023 nepresiahli maximálnu sumu 7 824 EUR, rovnako živnostník nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Povinnosť platiť odvody SZČO do Zdravotnej poisťovne 2024

Zdravotné odvody upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Odvody do zdravotnej poisťovne je živnostník povinný platiť už prvým dňom vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Živnostník uhrádza odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne formou tzv. preddavkov, najneskôr do 8. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ ste začali podnikať už v januári 2024, prvú platbu mesačného preddavku do zdravotnej poisťovne musíte vykonať do 8. februára 2024.

Každý živnostník podstupuje po skončení kalendárneho roka tzv. ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotnom poistení s jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Výsledkom tohto zúčtovania môže byť preplatok, nedoplatok alebo nula.

Výška platenia odvodov SZČO do Zdravotnej poisťovne 2024

V roku 2024 je živnostník povinný uhrádzať preddavky do zdravotnej poisťovne vo výške 15 % z vymeriavacieho základu. V prípade, že má živnostník zdravotné postihnutie, výška preddavkov predstavuje 7,50 % z vymeriavacieho základu.

Minimálne odvody SZČO do Zdravotnej poisťovne 2024

V prípade odvodov do zdravotnej poisťovne, sa minimálny vymeriavací základ určuje podobne ako pri odvodoch do sociálnej poisťovne. Výška vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie je stanovená zákonom vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022 (t. j. ako 50 % z 1 304 EUR).  Na rok 2024 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 652 EUR.  Z tejto sumy sa následne vypočíta príslušnou sadzbou odvod do zdravotnej poisťovne.

Minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne 2024 Minimálny vymeriavací základ Výška minimálnych odvodov
osoba bez zdravotného postihnutia (15 %) 652 EUR 97,80 EUR
osoba so zdravotným postihnutím (7,5 %) 652 EUR 48,90 EUR

Minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne pre osobu bez zdravotného postihnutia predstavujú v roku 2024 sumu 97,80 EUR. V prípade osoby so zdravotným postihnutím sa suma odvodov zníži na 48,90 EUR.

Po skončení kalendárneho roka uskutoční zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov. V prípade, že suma zaplatených preddavkov nebude postačovať na pokrytie vypočítaného poistného za celý rok, živnostníkovi môže vzniknúť nedoplatok.

Pri ročnom zúčtovaní zároveň zdravotná poisťovňa vypočíta výšku preddavku na nasledujúci kalendárny rok. Vypočítaná suma sa vždy mení k 1. januáru. Informácie o výške preddavku, ktorý máte ako živnostník povinnosť platiť od 1. januára 2024, môžete získať z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2022 (vykonávaného v roku 2023).

Kedy SZČO neplatí odvody do Zdravotnej poisťovne 2024

Rovnako ako pri sociálnom poistení, aj pri zdravotnom poistení existujú výnimky, kedy ako živnostník nemusíte platiť odvody hneď od začiatku vášho podnikania.

Platenie zdravotných odvodov v minimálnej výške sa nevzťahuje na živnostníkov, ktorí sú súčasne aj zamestnancami, resp. poistencami štátu. Takáto situácia vznikne, keď ste popri vykonávaní podnikateľskej činnosti súčasne aj študent, poberáte materskú alebo dôchodok, resp. ste zároveň zamestnancom. Zákon o zdravotnom poistení, umožní takémuto živnostníkovi, ktorý je súčasne zamestnancom, resp. poistencom štátu, stanoviť mesačný preddavok na zdravotné poistenie v nulovej výške.

Účtovníctvo a dane sú nie len našou prácou, ale aj naším koníčkom. Pokiaľ si ešte stále lámete hlavu a potrebujete poradiť, aké odvody máte platiť alebo potrebujete pomôcť s daňovým priznaním, zverte túto povinnosť do našich rúk.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu