Skip to main content

Na dane treba myslieť počas celého roka, nie len na konci

Dátum: 03.05.2022

 

Takmer každý podnikateľ pozná ten pocit keď sa s malou dušičkou pýta svojho účtovníka na konci roka:

 • Tak ako nám to vychádza?
 • Aké tam máme výsledky?
 • Akú vysokú daň musím zaplatiť?

Odpovede účtovníčka nemusia byť vždy uspokojivé a začnú sa hľadať možnosti ako „optimalizovať“ dane. Rozhodnutia urobené narýchlo ohľadom znižovania daňového základu nie sú vždy tými najšťastnejšími a je pomerne náročné ustáť dôkazné bremeno v prípade daňovej kontroly. Výdavok nie je uznaný ako výdavok na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmu. Daň, ktorá bola takýmto spôsobom znížená je potrebné doplatiť spolu s úrokmi z omeškania a rôznymi pokutami.

V tomto článku si povieme o možnostiach zníženia základu dane spôsobmi, ktoré nám umožňuje zákon o dani z príjmov. Ukážeme si rôzne situácie znázornené na príkladoch a v neposlednom rade si povieme aj o rizikách, ktoré s tým súvisia.

 • Zamestnanie osoby s nízkym príjmom
 • Súbeh podnikania a živnosti
 • Daňová uznateľnosť výdavkov po zaplatení

Zamestnanie osoby s nízkym príjmom

Jednou z možností ako znížiť daňové zaťaženie podnikateľa je presun časti základu dane na osobu bez príjmu. V praxi to predstavuje zamestnanie osoby, ktorej príjem za príslušné zdaňovacie obdobie nedosiahne výšku nezdaniteľnej časti základu dane (pre rok 2022 je to 4 579,26 eur). Existuje niekoľko možností a to buď na trvalý pracovný pomer, na dohodu, študenta alebo dôchodcu na mandátnu zmluvu alebo ako živnostníka. Nezabúdajme na povinnosť platenia odvodov za zamestnancov zo strany zamestnávateľa. V nasledujúcom príklade si ukážeme o koľko si môže podnikateľ znížiť daňové zaťaženie a koľko ho bude zamestnanie osoby s nízkym príjmom skutočne stáť. Výsledná suma nákladu bude po zohľadnení možných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Príklad: podnikateľ zamestnáva niekoľko ľudí ako pomocných pracovníkov. Pre jednoduchosť ani jedna z týchto osôb nemá iný príjem. Osoba číslo 1 pracuje na trvalý pracovný pomer na skrátený pracovný úväzok a jej hrubá mzda je 400 eur mesačne. Osoba číslo 2 je študent a má s podnikateľom uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta vo výške 200 eur mesačne. Osoba číslo 3 je živnostník, ktorý má s podnikateľom uzatvorenú mandátnu zmluvu a jeho príjem je 380 eur mesačne. Osoba číslo 4 je dôchodca, ktorý má s podnikateľom uzatvorenú mandátnu zmluvu a jeho odmena je 180 eur mesačne.

Osoba Výška mesačného príjmu Výška odvodov platených za zamestnancov Výsledná suma
Osoba číslo 1 400 eur + 140,80 eur 540, 80 eur
Osoba číslo 2 200 eur + 2,10 eur 202,10 eur
Osoba číslo 3 380 eur Živnostník platí sám za seba 380 eur
Osoba číslo 4 180 eur Bez odvodov 180 eur
Spolu 1 160 eur 142,90 eur 1 302,90 eur

Z uvedeného príkladu vidíme ako si podnikateľ znížil daňové zaťaženie o 1 302,90 eur mesačne. Keďže ročný príjem všetkých štyroch osôb by bol nižší ako je nezdaniteľná časť základu dane, jeho zamestnanci by neplatili daň z príjmov zo závislej činnosti, keďže iné príjmy nedosiahli.

Súbeh podnikania a živnosti

Zákon konateľom a spoločníkom nezakazuje kombináciu živnosti a s. r. o.  Konateľ s. r. o. môže mať otvorenú živnosť a dokonca môže niektoré činnosti fakturovať zo živnosti do s. r. o. a naopak. Jednou z výhod živnosti je možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60% z príjmu plus zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a aj nezdaniteľnej časti základu dane. V praxi sa veľmi často stáva, že živnostníkovi vyjde daň z príjmov nula. Z tohto dôvodu môže byť v niektorých prípadoch výhodnejšie uprednostniť živnosť pred s. r. o.. Ak sa rozhodneme v rámci znižovania daňového zaťaženia využiť kombináciu živnosti a s. r. o. je potrebné dbať na nasledovné skutočnosti:

 • Živnosť a eseročka by mali mať rozdielne predmety činnosti
 • Zo živnosti sa nemôžu fakturovať na s. r. o. činnosti súvisiace s riadením spoločnosti
 • Je nevyhnutné mať systém rozdelenia majetku. Živnostník a s. r. o. nemôžu súčasne využívať majetok, ktorý patrí iba jednému z nich avšak môžu si tento majetok medzi sebou prenajať
 • Podnikateľ si musí dôkladne sledovať príjmy a výdavky. Príjmy a k nim súvisiace výdavky v s.r. o. musia zostať v účtovníctve s. r. o. a príjmy a výdavky patriace k živnosti musia byť súčasťou účtovníctva živnosti.
 • Keďže sa jedná o transakcie medzi spriaznenými osobami je potrebné vypracovávať k týmto transakciám aj transferovú dokumentáciu
 • Ceny za fakturované tovary a služby medzi živnosťou a s.r.o. by mali byť v trhovej cene aby sa predišlo špekuláciám o úmyselnom znižovaní daňového zaťaženia

Hoci žiadny zo zákonov kombináciu živnosti a s.r.o. nezakazuje problém môže nastať v súvislosti s otázkami ohľadom zdaňovania. Daňový úrad totižto môže klásť otázky typu: z akého dôvodu boli tovar a služby fakturované zo živnosti a nie z s.r.o. a naopak? Aké sú dôvody podnikania prostredníctvom s.r.o. a živnosti? Práve preto je vhodné mať všetky tvrdenia podložené dostatočnou dokumentáciu a argumentami.

Daňová uznateľnosť výdavkov po zaplatení

Daňový základ je možné do istej miery upravovať aj prostredníctvom výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení. Ide napríklad o právne služby, účtovné služby, nájomné, notárske služby, atď. (zákon o dani z príjmov §17 ods. 19). Síce nám tieto výdavky v jednom roku zvýšia daňový základ ale v tom ďalšom, keď budú uhradené, nám daňový základ znížia.

V praxi sa služby za celý mesiac môžu fakturovať ku koncu mesiaca. Ak sa jedná o výdavky, ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení a nám by sa hodilo mať tieto služby v daňových výdavkoch v danom roku, tak sa môžeme dohodnúť s dodávateľmi, aby nám tieto služby buď vyfakturovali skôr, alebo im môžeme zaplatiť zálohu, aby bol náš záväzok vysporiadaný ku koncu zdaňovacieho obdobia. V opačnom prípade, pokiaľ vieme, že v nasledujúcom roku budeme mať vysoké výnosy pretože sa nám napríklad podarilo získať významnú zákazku, môžeme služby, ktoré sú daňovým výdavkom po zaplatení nechať ku koncu roka neuhradené   a uhradiť ich až v tom nasledujúcom. Zákon o účtovníctve nám prikazuje účtovať výnosy a náklady do toho obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Z toho vyplýva, že účtovný výsledok nám zostane nezmenený, avšak v daňovom priznaní sa v bežnom roku daňový základ zvýši a v nasledujúcom roku sa nám zníži, čiže zaplatíme nižšiu daň.

Uveďme si jednoduchý príklad:

V roku 2022 sme dosiahli výnosy vo výške 10 000 eur

Náklady máme vo výške 12 000 eur, z toho 3000 eur sú služby, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení a k 31.12.2022 neboli uhradené.

V roku 2023 sme dosiahli výnosy vo výške 15 000 eur

Náklady máme vo výške 12 000 eur a všetky služby, ktoré sú daňovými výdavkami po zaplatení, boli k 31.12.2023 uhradené

Daňový základ v roku 2022

Základ dane vypočítame: výnosy – náklady + služby neuhradené k 31.12.2022

10 000  – 12 000 + 3 000 = základ dane z ktorého sa počíta daň je 1000 eur

Daňový základ v toku 2023

Základ dane vypočítame: výnosy – náklady – služby neuhradené k 31.12.2022

15 000 – 12 000 – 3000 = základ dane 0, neplatili by sme daň

Hlavný princíp takto optimalizovaného základu dane spočíva v tom, že podnikateľ bude musieť zaplatiť daň, ale ide o to, že v akej výške a v ktorom roku.

Možnosti úpravy základu dane sa neustále menia a je náročné sa okrem podnikania venovať sledovaniu všetkých zmien. Pokiaľ si nie ste istý, čo je pre vaše podnikanie výhodné z hľadiska účtovníctva a daní, neváhajte a zverte svoje účtovníctvo do rúk odborníkov. Spravíme analýzu vášho účtovníctva, prejdeme si s vami vaše pohľadávky, záväzky, výnosy a náklady, aby ste mali prehľad o Vašom účtovníctve a poradíme vám možnosti jeho vylepšenia.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu