Skip to main content

Paušálne výdavky alebo skutočné výdavky: Čo sa viac oplatí?

Dátum: 16.04.2024

 

Pokiaľ ste živnostník prípadne ste dosiahli príjmy podľa §6 ods. 1 a 2 a blíži sa Vám čas na podanie daňového priznania, máte pred sebou dôležité rozhodnutie. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa umožňuje podnikateľovi, fyzickej osobe, resp. SZČO uplatniť výdavky v daňovom priznaní dvomi rôznymi spôsobmi. Rozhodnete sa pre paušálne alebo skutočné (preukázateľné) výdavky?

Uplatňovanie výdavkov

Spôsob, ktorý si podnikateľ zvolí na uplatňovanie výdavkov na začiatku zdaňovacieho obdobia, je nutné dodržať počas celého tohto obdobia. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov, môže tak urobiť len k prvému dňu zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník s príjmami z podnikania má v rámci zdaňovacieho obdobia aj iné formy príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže sa rozhodnúť iba pre jednu metódu uplatnenia daňových výdavkov. To znamená, že pre všetky tieto príjmy (podľa § 6 odsekov 1, 2 a 4) bude uplatňovať výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom z celkového úhrnu týchto príjmov.

Čo sú skutočné výdavky?

Skutočné, resp. preukázateľné výdavky predstavujú všetky daňovo akceptovateľné výdavky živnostníka, ktoré mal počas konkrétneho kalendárneho roka, pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti. Každú jednu položku, ktorú živnostník zahrnie do svojich nákladov, musí vedieť podložiť daňovo preukázateľným dokladom. Najčastejšie pomocou faktúry alebo pokladničného dokladu. Uplatňovanie skutočných výdavkov je vhodné pre živnostníkov, ktorí majú vysoké reálne náklady.

Čo sú paušálne výdavky?

Paušálne výdavky predstavujú preferovaný spôsob uplatnenia fiktívnych a zároveň legálnych výdavkov. V praxi poskytujú tieto výdavky mnohým podnikateľom výrazné zjednodušenie pri vypĺňaní daňového priznania. Zárobkovo činné osoby nemajú povinnosť viesť evidenciu nákladov v rokoch.

Ak sa podnikateľ rozhodne v daňovom priznaní uplatňovať paušálne výdavky, výdavky si uplatňuje ako percento z príjmu, ktoré stanovuje zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z..

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky si môže uplatniť zdaniteľná osoba, ktorá nie je platcom DPH alebo je platcom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, pokiaľ dosahuje:

 • príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa ustanovení § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa ustanovení § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Výška paušálnych výdavkov

Výšku paušálnych výdavkov stanovuje zákon o dani z príjmov v závislosti od druhu príjmu, ktorý podnikateľ dosiahol počas roka 2023:

 • v sume 60 % z celkového príjmu z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona), pričom suma nemôže presiahnuť 20 000 EUR,
 • V sume 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona), pričom suma nemôže presiahnuť 20 000 EUR.

V prípade, že má podnikateľ príjmy súčasne z podnikania aj zo samostatne zárobkovej činnosti, paušálne výdavky si nemôže uplatniť pre každú z týchto činností samostatne. Paušálne výdavky je možné uplatniť len zo súčtu týchto príjmov.  Pokiaľ však podnikateľ dosiahol príjem z podnikania a zároveň aj príjem z použitia diela alebo umeleckého výkonu, paušálne výdavky si môže uplatniť z týchto príjmov samostatne, maximálne však do sumy 20 000 EUR.

Paušálne výdavky a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Paušálne výdavky zahŕňajú všetky daňové výdavky podnikateľa, ktoré mu vznikli počas zdaňovacieho obdobia (roka), ku ktorým sa zároveň prirátajú odvody zaplatené do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v ich skutočnej výške.

Celkovú sumu paušálnych výdavkov za rok 2023 vypočítame ako súčet:

 • 60 % zo zdaniteľných príjmov (max. suma predstavuje 20 000 EUR),
 • zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne v roku 2023,
 • zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2023.

Podnikateľ musí vedieť preukázať výšku celkovo uhradených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, napr. prostredníctvom výpisu z bankového účtu alebo výpisu z účtu poistenca, ktorý mu poskytnú na príslušnej pobočke Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne na požiadanie.

Príklad: Ako vypočítať paušálne výdavky

Živnostník dosiahol za rok 2023 príjmy zo svojej podnikateľskej činnosti vo výške 25 000 EUR. Na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej poisťovne uhradil sumu 4 800 EUR.

Výšku paušálnych výdavkov živnostníka v tomto prípade vypočítame ako 60 % zo zdaniteľných príjmov, t. j. 60 % zo sumy 25 000 EUR, ktoré predstavujú sumu 15 000 EUR. K sume vypočítaných paušálnych výdavkov pripočítame zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre rok 2023, t. j. sumu 4 800 EUR. Výška výdavkov, ktoré si v našom príklade môže živnostník uplatniť za rok 2023 predstavuje 19 800 EUR (15 000 EUR + 4 800 EUR)

Ako uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky si zdaniteľná osoba uplatní priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typu B, kde vyplní príslušné údaje.

Ako viesť evidenciu pri paušálnych výdavkoch

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť:

 • záznamy o príjmoch rozdelené v časovom poradí, tak, aby bolo možné určiť základ dane (čiastkový základ dane), a to vrátane prijatých dokladov, ktoré splňujú náležitosti účtovných dokladov,
 • evidenciu zásob a pohľadávok.

Pokiaľ bol živnostník počas zdaňovacieho obdobia platcom DPH, okrem vyššie uvedených evidencií, má povinnosť viesť aj záznamy  potrebné na účely zákona o DPH.

Zákon o dani z príjmov nestanovuje presnú formu, v ktorej má podnikateľ viesť túto evidenciu. Často používanými nástrojmi na vedenie evidencie sú rôzne účtovné softvéry, aplikácie alebo program Excel. Výstupy z týchto evidencií sa následne prenášajú do daňového priznania, avšak nezahŕňajú prílohu k daňovému priznaniu.

Kedy sa oplatia paušálne výdavky?

Uplatňovanie paušálnych výdavkov sa všeobecne javí ako najjednoduchší spôsob evidencie výdavkov v daňovom priznaní. Táto možnosť je výhodná najmä pre podnikateľov,  ktorí v roku 2023 nemali žiadne alebo mali len minimálne skutočné výdavky. Často ide o duševné povolania ako napr. programátor, grafik, autor, herec, spisovateľ, copywriter, finančný alebo daňový poradca alebo ďalšie.

Uplatnenie paušálnych výdavkov je výhodnejšie pre podnikateľa, ktorého:

 • suma skutočne preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov, t. j. daňová povinnosť pri uplatnení paušálnych výdavkov bude nižšia ako pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkov,
 • suma skutočne preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov a rozdiel medzi týmito výdavkami je zanedbateľný. Daňová povinnosť pri uplatnení paušálnych výdavkov je o málo vyššia alebo nižšia ako pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkov, čo pre podnikateľ predstavuje menšie časové a finančné zaťaženie.

Kedy sa neoplatia paušálne výdavky? 

Paušálne výdavky sa neoplatia pre podnikateľov, ktorí majú v rámci svojej podnikateľskej činnosti vysoké náklady, ako napr. na nákupy materiálu, tovaru alebo výdavky na mzdy. Tento prípad sa najčastejšie týka obchodníkov alebo výrobcov, kde sú skutočné náklady výrazne vyššie ako paušálne výdavky.

Stále si nie ste istý, ktorá možnosť je pre vás výhodnejšia? Spojte sa s nami a nechajte si poradiť. 

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu