Skip to main content

Podnikanie a eKasa

Dátum: 16.05.2024

 

Každý začínajúci podnikateľ sa musí vyrovnať s mnohými povinnosťami. Pričom jednou z nich, ak si to jeho podnikanie vyžaduje, je používanie registračnej pokladne a súvisiaca evidencia tržieb. Podľa zákona č. 298/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) musí takmer každý podnikateľ evidovať a zasielať svoje tržby na portál finančnej správy, s výnimkou niekoľkých špecifických prípadov.

S cieľom bojovať proti daňovým únikom a zároveň zlepšiť zaznamenávanie tržieb podnikateľských osôb bol v roku 2019 implementovaný „Elektronický kontrolný a registračný systém pre tržby“, známy ako eKasa.

Čo je eKasa?

EKasa predstavuje systém, ktorý umožňuje online pripojenie registračných pokladníc s Finančnou správou SR. V praxi to znamená, že keď zákazník zaplatí za tovar alebo službu, informácia o tejto platbe sa cez internet okamžite prenáša do systému finančnej správy. Pre podnikateľské subjekty na Slovensku, je eKasa jediný spôsob, ako zákonne evidovať prijaté platby za predaj tovarov alebo poskytovanie služieb v hotovosti, či cez iné platobné prostriedky nahradzujúce hotovosť.

Aké formy eKasy poznáme? 

EKasa môže fungovať v dvoch formách:

Online registračná pokladnica (ORP): Predstavuje pripojenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré spĺňa technické špecifikácie stanovené zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Toto zariadenie môže byť hardvérové alebo softvérové a zabezpečuje komunikáciu so systémom eKasa. ORP je obzvlášť vhodná pre veľkých a stredných podnikateľov.

Virtuálna registračná pokladnica (VRP): Predstavuje službu, ktorú poskytuje Finančné riaditeľstvo SR prostredníctvom mobilných aplikácií, ktoré sú jeho výhradným vlastníctvom. Táto aplikácia je dostupná podnikateľom bezplatne a dá sa nainštalovať na počítač, notebook, tablet alebo smartfón, pokiaľ zariadenie spĺňa požiadavky na operačný systém. Keď je VRP aktívna, automaticky funguje ako online registračná pokladnica. Tento systém je ideálny pre malých podnikateľov.

Kto je povinný používať eKasu?

Povinnosť používať online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, sa týka každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená podnikať a predáva tovar alebo poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERPTáto povinnosť platí, ak tieto osoby prijímajú tržby za predaj tovaru alebo poskytovanie služby v hotovosti alebo prostredníctvom iných platobných prostriedkov, ktoré nahradzujú hotovosť.

Kto má povinnosť využívať pokladňu eKasa? 

Od 1. júla 2019 je povinnosť používať eKasu stanovená pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú predaj tovarov alebo poskytovanie služiebzároveň prijímajú tržby. Táto povinnosť sa týka tak tých, ktorí si založili živnosť, ako aj tých, ktorí si založili spoločnosť. Povinnosť používať eKasu, sa vzťahuje aj na podnikateľské subjekty, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky. Za tržbu sa považuje akákoľvek platba, ktorá je prijatá na predajnom mieste, či už v hotovosti alebo cez POS terminál.

Každý podnikateľ je povinný používať systém eKasa, pokiaľ spĺňa súčasne 3 podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržby v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje službu vymedzenú zákonom.

Ak podnikateľ nespĺňa všetky 3 vyššie spomenuté podmienky súčasne, používanie eKasy nie je povinné. Podnikatelia, ktorí nie sú povinní používať eKasu, majú možnosť rozhodnúť sa ju používať dobrovoľne. Taktiež môžu dobrovoľne využívať elektronickú registračnú pokladnicu.

Používanie eKasy pri predaji cez e-shop

E-shop je povinný využívať eKasu, ak prijíma platby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platbu kartou). Tovar zároveň zákazníkovi odovzdá pri osobnom odbere na predajnom mieste alebo pri doručení domov (ako je  napr. donáška jedla), kde zákazník zaplatí  za tovar pri prevzatí – na dobierku.

Situácie, kedy e-shop nemusí zaznamenávať tržby pomocou eKasy zahŕňajú:

 • platby za tovar uskutočnené bezhotovostne, napr. prostredníctvom internet bankingu alebo bankovým prevodom na účet,
 • platbu za tovar prevzala tretia osoba, ako napr. kuriér, prepravca alebo pracovník pošty.

Podnikateľ nemusí napr. používať eKasu, ak prijíma platby za faktúry výhradne bezhotovostným prevodom na bankový účet. Pokiaľ podnikateľ prijíma preddavok alebo úhradu faktúry v hotovosti, takáto platba sa už považuje za tržbu.

Kto nemusí používať eKasu?

Zákon o ERP stanovuje výnimky, ktoré oslobodzujú podnikateľov od povinnosti evidovať tržby prostredníctvom eKasy. Dokonca aj v prípade, že sú tieto tržby za predaj tovaru alebo poskytnutia služby, prijímané v hotovosti alebo iným náhradným platobným prostriedkom.

Podnikatelia nemusia evidovať tržby z predaja nasledujúcich položiek:

 • cenín, ako sú cestovné lístky verejnej dopravy, telefónne karty, denná a periodická tlač, s výnimkou niektorých špecifických poukazov podľa osobitného predpisu,
 • mincí a bankoviek, vrátane pamätných a zberateľských mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré už nie sú v obehu, predávaných v Národnej banke Slovenska, bankách, na numizmatických burzách,
 • poštových cenín na filatelistických burzách,
 • tovaru predávaného prostredníctvom predajných automatov,
 • tovaru zaslaného na dobierku,
 • doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • tovaru súvisiaceho s doplnkovými službami v dopravných prostriedkoch (železnica, autobusy, lietadlá, lode),
 • tovaru predávaného fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím (platí, ak tržbu neprijíma iná fyzická osoba bez zdravotného postihnutia),
 • živých zvierat, s výnimkou určitých exotických druhov,
 • tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach bez prístupu k cestnej sieti a elektrickej sieti,
 • tovaru vyrobeného žiakmi počas praktického vyučovania.

Rovnako neplatí povinnosť evidovať tržby pre služby poskytované:

 • fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tržbu neprijíma iná fyzická osoba bez zdravotného postihnutia,
 • vo vysokohorských zariadeniach bez prístupu k cestnej sieti a elektrickej sieti,
 • počas praktického vyučovania,
 • prostredníctvom predajných automatov.

Uzávierky pri používaní eKasy

Pokiaľ ako podnikateľ používate online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, nie ste povinný vyhotovovať denné, prehľadové ani intervalové uzávierky, keďže zákon o ERP podnikateľom takúto povinnosť neukladá.

Podnikateľ má možnosť vytvárať si vlastné reporty za konkrétne obdobie prostredníctvom eKasa zóny na portáli finančnej správy. Cez Finančnú správu si zároveň viete stiahnuť dva typy reportov: report sumárnych obratov a report evidovaných dokladov. Tieto reporty sa automaticky generujú po ukončení každého kalendárneho mesiaca.

Pokuty

Pokuty za nepoužívanie eKasy, za nevydávanie pokladničných dokladov, alebo za neodoslanie údajov do systému eKasa do 48 hodín po výpadku internetového pripojenia, sa pohybujú od 330 do 3300 EUR. V prípade opakovaného porušenia predpisov môže pokuta dosiahnuť až 20 000 EUR a v extrémnych prípadoch môže dôjsť aj k odňatiu živnostenského oprávnenia.

Ukončenie používania VRP/ORP

Podnikateľ, ktorý ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice a online registračnej pokladnice, musí túto skutočnosť elektronicky oznámiť príslušnému daňovému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia prostredníctvom formulára “Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“. Daňový úrad následne bez zbytočného odkladu zruší registráciu pokladnice.

Daňový úrad zruší používanie VRP/ORP aj v nasledujúcich prípadoch:

 • v prípade výmazu podnikateľa z obchodného registra alebo iného obdobného registra bez právneho nástupcu, prípadne ak právnym nástupcom je SR,
 • ak podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov,
 • z iniciatívy daňového úradu, colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto opatrenie nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov zákona; o tejto skutočnosti bude podnikateľ informovaný písomne.

V prípade, že podnikateľ oznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov, daňový úrad mu umožní prístup k údajom vo VRP v režime čítania po ukončení jej používania.

Ak potrebujete pomôcť s vaším účtovníctvom, radi vám poskytneme komplexnú podporu. Vaša cesta k úspechu v podnikaní môže začať práve teraz. Neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie informácie.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu