Skip to main content

Povinnosť platiteľov DPH nahlásiť svoj bankový účet

Dátum: 15.11.2021

 

V snahe zníženia daňových únikov bol Národnou radou SR dňa 27.10.2021 schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom je novelizovaný a doplnený aj zákon o DPH, v ktorom sa s účinnosťou od 15.11.2021 zavádza povinnosť platiteľov DPH oznámiť finančnému riaditeľstvu všetky bankové účty, ktoré sú platiteľom používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa zákona o DPH.

Povieme si o dôvodoch novely zákona o DPH a zavedení inštitútu ručenia za daň. Koho sa táto povinnosť týka? Ktoré účty je potrebné nahlásiť? Povieme si aj spôsobe nahlasovania bankového účtu,  aj o lehotách a prípadných sankciách.

Dôvod zavedenia povinnosti oznamovať bankový účet

Jedným z dôvodov, prečo bol v tejto oblasti novelizovaný zákon o DPH je skutočnosť, že približne 10 tisíc platiteľov DPH nemá na finančnej správe nahlásené čísla bankových účtov využívaných na podnikanie. Voči týmto platiteľom je výška daňových nedoplatkov viac ako 33 miliónov eur. Prečo je tomu tak? Ak si podnikateľ zriadi bankový účet na Slovensku, banka ho automaticky oznamuje finančnej správe. Avšak podnikatelia majú možnosť založiť svoje podnikateľské účty aj v zahraničí. Pokiaľ tieto účty neoznámia, tak správca daní ich nemá ako zistiť a pokiaľ si neplnia svoje daňové povinnosti, je pre správcu dane náročné vymôcť vzniknuté daňové nedoplatky. Predovšetkým je to „nefér“ voči poctivým podnikateľom, ktorí si svoje povinnosti plnia, pretože sú si vedomí, že v prípadne nezaplatenia dane im hrozia exekúcie práve na tieto účty.

V súvislosti s nahlasovaním čísiel bankových účtov súvisí aj rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. Finančná správa od 01.01.2022 zverejní všetky nahlásené bankové účty. Tento zoznam sa bude na dennej báze aktualizovať. Každý jeden odberateľ si bude môcť overiť, či účet uvedený na faktúre je nahlásený. V prípade, ak uhradí faktúru svojmu dodávateľovi na bankový účet, ktorý nie je zverejnený na stránke  finančnej správy v deň uskutočnenia platby a jeho dodávateľ si neplní svoje daňové povinnosti, odberateľ bude za túto daň ručiť. Finančná správa bude môcť nezaplatenú DPH vymáhať aj od odberateľa.

Kto je povinný nahlásiť číslo účtu?

Povinnosť nahlásenia bankových účtov vedených v slovenských aj zahraničných bankách sa týka všetkých platiteľov DPH. Čiže každého podnikateľa, ktorý je registrovaný pre DPH podľa §4, §4b a §5 podľa zákona o DPH. Podnikatelia, ktorí sú registrovaní podľa §7 a § 7a sú zdaniteľnými osobami a nie platiteľmi dane podľa zákona o DPH.

Ktoré bankové účty je potrebné nahlásiť?

Nahlásiť je potrebné každý bankový účet vedený u tuzemského aj zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý je používaný na podnikanie. Ak už niektorý z bankových účtov bol nahlásený finančnej správe v minulosti, je potrebné to urobiť znovu.

Pokiaľ platiteľ používa na podnikanie okrem firemného účtu aj svoj súkromný (napríklad z neho uhrádza niektoré prijaté faktúry prípadne zaplatí daň správcovi dane) má povinnosť nahlásiť aj tento súkromný bankový účet. Platiteľ je povinný nahlásiť aj bankový účet inej osoby, ak tento účet využíva na podnikanie. V tomto prípade v oznámení uvedie, že sa jedná o účet inej osoby a majiteľ tohto účtu sa stáva ručiteľom za daň.

Ako sa bude plniť táto povinnosť?

Odo dňa 15.11.2021 je zverejnené tlačivo na stránke finančnej správy. Platiteľom, u ktorých finančná správa eviduje ich bankové účty, prišlo do elektronickej schránky pred vyplnené tlačivo, ktoré bude potrebné skontrolovať, doplniť a odoslať. Pred vyplnené tlačivo bude obsahovať len tie účty, o ktorých finančná správa má vedomosť 15.11.2021, ostatné účty bude potrebné dodatočne doplniť do tohto tlačiva pred jeho odoslaním. Novo zaregistrovaným platiteľom príde do ich elektronickej schránky pred vyplnené tlačivo a to bezprostredne po registrácií za platiteľa dane. Pokiaľ finančná správa nedisponuje žiadnym číslom účtu, v tlačive budú vyplnené len identifikačné údaje platiteľa.

Aká je lehota na nahlásenie bankových účtov?

Všetky bankové účty je podnikateľ povinný nahlásiť finančnej správe najneskôr do 30.11.2021. V prípade zriadenia nového bankového účtu je potrebné tento účet nahlásiť bezodkladne po jeho zriadení. Ak sa platiteľ rozhodne zrušiť bankový účet, prípadne sa rozhodne, že daný účet už nebude používať na podnikanie, je potrebné tieto zmeny nahlásiť bezodkladne po tom ako nastane daná skutočnosť. Novo registrovaný platiteľ musí svoj bankový účet nahlásiť do dňa, kedy sa stáva platiteľom DPH.

Čo mi hrozí ak si túto povinnosť nesplním?

V prípade ak platiteľ neoznámi svoj bankový účet včas alebo uvedie nepravdivé informácie, hrozí mu pokuta vo výške 30 – 10 000 eur. Finančná správa bude vracať preplatky na daniach a nadmerné odpočty len na účty, ktoré jej budú nahlásené na tlačive na to určenom. V prípade nenahlásenia bankového účtu, nadmerný odpočet alebo preplatok na dani nebude vrátený.

Neviete ako správne nahlásiť svoj bankový účet? Bojíte sa, že v prípade novozriadeného účtu zabudnete tento účet nahlásiť? Pridajte sa k našim klientom a my sa o všetko postaráme včas.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu