Skip to main content

Minimálna daň pre právnické osoby alias Daňová licencia

Dátum: 03.06.2024

 

V roku 2024 na Slovensku vstúpila do platnosti zásadná zmena v daňovej politike týkajúca sa právnických osôb. Novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane, známej aj ako daňová licencia. Koho sa daňová licencia týka a v akej výške sú ju firmy povinné platiť?

Čo je daňová licencia?

Minimálna daň, pôvodne známa ako daňová licencia, bola v minulosti zrušená v roku 2018. S novou novelou zákona sa tento koncept vracia, ale už pod novým názvom “Minimálna daň pre právnické osoby“, ktorý je zavedený od 1. januára 2024 v novom § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Ako už názov napovedá, minimálna daň sa aplikuje výlučne na právnické osoby a nevzťahuje sa na fyzické osoby ako zamestnanci, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Daňová licencia bola známa ako inštitút minimálnej platby, ktorá bola povinná bez ohľadu na to, či firma vykázala zisk alebo stratu. Zaviedla sa pred desiatimi rokmi s cieľom riešiť situácie, pri ktorých firmy deklarovali nulový zisk a následne neplatili daň z príjmu. Minimálna daň bola určená podľa veľkosti a obratu firmy s tromi pásmami dane, kde pri obrate do 500 000 EUR bola výška dane 480 EUR pre neplatiteľov DPH a 960 EUR pre platiteľov DPH. Firmy s vyšším obratom platili minimálnu daň vo výške 2 880 EUR

Tento systém vzbudzoval kritiku, najmä kvôli jeho negatívnym dopadom na malé a stredné podniky, a niekedy sa mu dokonca hovorilo “daň zo straty”, čo vyvolávalo diskusie o jeho spravodlivosti a efektívnosti a nakoniec viedlo k jeho zrušeniu.

Výška daňovej licencie

Podstata daňovej licencie spočíva v tom, že ak podnikateľovi vyjde v daňovom priznaní nižšia daň, ako je stanovená výška daňovej licencie, musí zaplatiť daňovú licenciu. Ak je vypočítaná daň vyššia ako daňová licencia, podnikateľ zaplatí vypočítanú daň a nie daňovú licenciu.

Výška minimálnej dane od 01.01.2024

Minimálna daň sa pohybuje od 340 EUR do 3 840 EUR a jej výška závisí od zdaniteľných príjmov (výnosov / tržieb) za zdaňovacie obdobie nasledovne:

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov) Výška minimálnej dane
do 50 000 EUR 340 EUR
nad 50 000 EUR, nepresahujúce 250 000 EUR 960 EUR
nad 250 000, nepresahujúce 500 000 EUR 1 920 EUR
nad 500 000 EUR 3 840 EUR

Pokiaľ má podnikateľ zdaňovacie obdobie kratšie, než 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, minimálna daň sa bude alikvótne znižovať. Platí to najmä pre právnické osoby, ktoré prechádzajú z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo pri ukončení podnikateľskej činnosti. Daňovník v takomto prípade uhradí len časť minimálnej dane, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých podnikal.

Minimálna daň sa určuje vynásobením jednej dvanástiny minimálnej dane a počtom mesiacov v zdaňovacom období.

Právnické osoby, ktoré majú zamestnaných zdravotne postihnutých pracovníkov, si môžu podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 425/2023 Z. z., znížiť svoju minimálnu daň až o polovicu. Podmienka pre získanie tohto zníženia stanovuje, že priemerný počet zdravotne postihnutých zamestnancov musí predstavovať minimálne 20 % z celkového priemerného počtu zamestnancov. Tento priemerný počet sa určuje ako súčet všetkých fyzických osôb zamestnaných počas sledovaného obdobia, delený počtom kalendárnych dní tohto obdobia.

Kto je povinný platiť daňovú licenciu?

Povinnosť platiť daňovú licenciu, sa týka právnických osôb ako sú napr. spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) alebo akciové spoločnosti (a. s.), ktoré:

 • vykázali daňovú stratu,
 • nemajú žiadnu daňovú povinnosť podľa daňového priznania (t. j. nulovú daň),
 • majú daňovú povinnosť po odpočítaní daňových úľav a dane zaplatenej v zahraničí nižšiu ako stanovená minimálna daň.

Medzi relevantné daňové úľavy patrí napríklad úľava pre príjemcov investičnej pomoci (§ 30a zákona o dani z príjmov) a úľava pre príjemcov stimulov (§ 30b zákona o dani z príjmov).

Takto zavedená minimálna daň sa vzťahuje na všetky právnické osoby bez ohľadu na výsledok ich hospodárenia. To znamená, že pokiaľ je skutočná daň nižšia ako minimálna daň, právnická osoba musí doplatiť rozdiel do výšky minimálnej dane.

Zavedenie daňovej licencie bude mať negatívny vplyv hlavne na neaktívne, tzv. „spiace“ právnické osoby, ako sú napr. spoločnosti s ručením obmedzeným bez príjmov, pre ktoré sa zvýši doteraz minimálna alebo dokonca nulová daňová povinnosť na 340 EUR.

Ktoré právnické osoby sú oslobodené od platenia daňovej licencie?

Právnická osoba nebude povinná platiť minimálnu daň, ak:

 • je novovzniknutá spoločnosť, ktorá má povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla (s výnimkou tých, ktoré sú právnymi nástupcami zrušenej právnickej osoby bez likvidácie),
 • patrí medzi subjekty, ako sú občianske združenia či záujmové združenia,
 • prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • sa nachádza v špecifickom stave ako likvidácia alebo konkurz,
 • je pozemkové spoločenstvo s príjmami (výnosmi) do 10 000 EUR, len z činnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,
 • je právnická osoba, ktorej bolo doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti.

Minimálna daň sa nevzťahuje na fyzické osoby, vrátane živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb. Tie daňovú licenciu platiť nemusia.

Kedy sa platí daňová licencia?

Daňová licencia (minimálna daň) sa platí v rovnakom termíne, ako je stanovená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Podľa § 49 zákona o dani z príjmov, sa daňové priznanie podáva do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, pokiaľ zákon neurčuje inak.

Lehota na podanie daňového priznania môže byť predĺžená o:

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace,
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, ak mal daňovník v danom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zahraničného pôvodu.

Ak je zdaňovacie obdobie daňovníka kalendárny rok, minimálna daň za obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 je prvýkrát splatná 31. marca 2025. (Spoločnosti zaregistrované v priebehu roku 2024 budú povinné zaplatiť daňovú licenciu po prvýkrát až v roku 2026.)

Zápočet zaplatenej daňovej licencie 

Ak je daňová povinnosť stanovená v daňovom priznaní na základe výsledkov hospodárenia z účtovníctva podnikateľa, po jej prepočte na základ dane nižšia, než je stanovená minimálna daň, vzniká kladný rozdiel. Tento rozdiel môže daňovník započítať proti svojej budúcej daňovej povinnosti pred aplikovaním akýchkoľvek preddavkov na daň.

Zákon o dani z príjmov umožňuje právnickým osobám tento kladný rozdiel započítať na zníženie ich daňovej povinnosti, a to až v 3 po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po období, za ktoré bola minimálna daň zaplatená.

Avšak zápočet kladného rozdielu je možný len do výšky, ktorá presahuje sumu minimálnej dane. To znamená, že právnická osoba je povinná v každom prípade uhradiť minimálnu daň, ktorá sa vypočíta na základe výšky svojich zdaniteľných príjmov.

Príklad na započítanie minimálnej dane a daňovej povinnosti v roku 2025:

Daňovník mal v roku 2024 zdaniteľné príjmy vo výške 100 000 EUR. Výsledok hospodárenia prepočítaný na základ dane ukázal daňovú povinnosť vo výške 300 EUR. Avšak, minimálna daň pri zdaniteľných príjmoch 100 000 EUR predstavuje 960 EUR. Z tohto dôvodu spoločnosť zaplatí daňovú licenciu vo výške 960 EUR, namiesto daňovej povinnosti vo výške 300 EUR. Kladný rozdiel vo výške 660 EUR medzi minimálnou daňou a vypočítanou daňou, si môže spoločnosť započítať na daňovú povinnosť v zdaňovacom období rokov 2025 až 2027.

V roku 2025 dosiahla spoločnosť znovu zdaniteľné príjmy vo výške 100 000 EUR a daňová povinnosť sa zvýšila na 1 000 EUR. Zo započítateľného rozdielu 660 EUR si môže spoločnosť odpočítať 40 EUR, pretože nová daňová povinnosť nesmie klesnúť pod úroveň minimálnej dane, ktorá predstavuje 960 EUR. Po započítaní 40 EUR z predchádzajúceho preplatku bude daňovník za rok 2025 efektívne platiť daň vo výške 960 EUR (1 000 EUR – 40 EUR).

 Pokiaľ sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie prevyšujú daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní za dané obdobie, a zároveň táto daň je:

 • vyššia ako minimálna daň, prebytok medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zohľadnení minimálnej dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti vráti daňovníkovi,
 • nižšia ako minimálna daň, prebytok medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti vráti daňovníkovi, pričom sa zohľadní rozdiel medzi minimálnou daňou a vypočítanou daňou.

Správne pochopenie a uplatnenie daňovej licencie môže mať významný dopad na finančnú situáciu vášho podnikania. Ak sa necítite byť istí, ako správne riešiť svoju daňovú povinnosť, neváhajte sa obrátiť na odborníkov. Sme tu, aby sme vám pomohli.

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť optimalizovať vaše dane a zabezpečiť finančnú stabilitu vášho podnikania. Vaša spokojnosť a úspech sú pre nás prioritou.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu