Skip to main content

Registrácia na DPH

Dátum: 27.03.2024

 

Tuzemské osoby sa podľa zákona o DPH môžu zaregistrovať za platiteľa DPH podľa §4, §7 a §7 písm. (a) zákona č. 222/2004 Z. z. Tuzemskou osobou sa rozumie osoba so sídlom, bydliskom alebo miestom podnikania na Slovensku. Podľa zákona o DPH rozlišujeme niekoľko typov registrácií za platiteľa DPH, ktoré vám bližšie priblížime v tomto článku.

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Povinnosť registrovať sa na účely DPH platí pre všetky tuzemské subjekty, ktorých obrat za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov prekročil hranicu 49 790 EUR.

Pokiaľ subjekt spĺňa uvedené kritéria, je povinný sa zaregistrovať ako platiteľ DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po tom, ako dosiahol stanovený obrat. Ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat už za 2 alebo 3 kalendárne mesiace, vzniká jej povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu.

Ak právnická osoba dosiahne napr. v apríli 2024  obrat vo výške nad 49 790 EUR, je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20. mája 2024. T. j. podnikateľský subjekt v tomto prípade nečaká na obdobie 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Registrácia zo zákona

Platiteľom dane sa zo zákona v zmysle § 4 ods. 4 stáva zdaniteľná osoba v nasledovných prípadoch:

 1. Zdaniteľná osoba (FO alebo PO), ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný alebo nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo jeho časti, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku platiteľa. Dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.
 2. Zdaniteľná osoba, ktorá je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane dňom, kedy sa stala právnym nástupcom, t. j. dňom zápisu do Obchodného registra.
 3. Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo príjme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania očakáva obrat 49 790 eur. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane dňom, ktorý nastane skôr, t. j. buď dodaním nehnuteľnosti alebo prijatím platby pred dodaním nehnuteľnosti. Už samotné dodanie nehnuteľnosti alebo prijatie platby týmto dňom podlieha dani.
 4. Zdaniteľná osoba podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b, a to dňom dodania tovaru s miestom dodania v tuzemsku.
 5. Zdaniteľná osoba, na ktorú prechádza hmotný alebo nehmotný majetok platiteľa, ktorý sa rozdelil odštiepením alebo cezhraničným odštiepením a to:
  • dňom účinnosti premeny pri odštiepení,
  • dňom účinnosti premeny pri odštiepení podľa zákona platného v inom členskom štáte EÚ alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
  • dňom účinnosti premeny pri cezhraničnom odštiepení.

Po doručení žiadosti o registráciu za platiteľa DPH, daňový úrad vykoná registráciu žiadateľa do 21 dní a pridelí mu IČ DPH. Po dni uvedenom v rozhodnutí o registráciu, sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Zdaniteľná osoba môže podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t. j. aj pred dosiahnutím obratu vo výške 49 790 eur za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu ako platiteľa DPH je kľúčová otázka, či podávajúca osoba je zdaniteľnou osobou a vykonáva ekonomickú činnosť podľa zákona o DPH. Zároveň sa za vykonávanie ekonomickej činnosti považuje aj príprava na budúce zdaniteľné obchody. Z tohto dôvodu môže o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH požiadať aj osoba, ktorá v čase podania žiadosti neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody, ale má zámer vykonávať podnikateľskú činnosť a môže preukázať prípravu na budúce zdaniteľné obchody prostredníctvom dôveryhodných dôkazov.

Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dátum uvedený v rozhodnutí o registrácii pre daň určuje okamih, kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Registrácia skupiny 

Zákon o DPH ustanovuje možnosť tzv. skupinovej registrácie pre DPH, ktorá je podrobne upravená v § 4a a § 4b tohto zákona. Skupinová registrácia znamená, že viacero zdaniteľných osôb je registrovaných ako jeden platiteľ dane pre účely DPH. Výhodou skupinovej registrácie je, že členovia skupiny nezdaňujú daňou dodávky tovarov a služieb medzi sebou. Tieto dodávky tovarov a služieb uskutočnené jednotlivými členmi skupiny pre iné osoby, než sú členovia skupiny, sú predmetom zdaňovania DPH.

Žiadosť o registráciu môže byť podaná v akýkoľvek deň počas roka, avšak správca dane vydá rozhodnutie vždy k 1. januáru nasledujúceho roka. Zmeny v registrácii skupiny tiež možno vykonať iba k 1. januáru.

Registračná povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu

Povinnosť registrovať sa pre DPH z dôvodu nadobudnutia tovarov z iného členského štátu podľa § 7 zákona o DPH vzniká nasledovným subjektom:

 • zdaniteľné osoby, ktoré nie sú registrované pre DPH na Slovensku,
 • právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami (nevykonávajú ekonomickú činnosť podľa zákona o DPH, ako napr. rozpočtové alebo príspevkové organizácie).

Registračná povinnosť subjektom vzniká, ak nadobudnú tovar v tuzemsku z iného členského štátu, pričom hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne v priebehu kalendárneho roka 14 000 eur.

Pri registrácii podľa § 7 sa sledovaným obdobím stáva kalendárny rok, nie ľubovoľných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Daňový úrad  bezodkladne zaregistruje žiadateľa a pridelí mu identifikačné číslo pre daň na základe doručenej žiadosti o registráciu, a to najneskôr do 7 dní odo dňa jej doručenia.

Registračná povinnosť pri dodaní/prijatí služby do/z iného členského štátu

Zdaniteľná osoba, ktorá prijíma alebo poskytuje služby z/do iného členského štátu, pri ktorých miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, musí sa registrovať ako platiteľ DPH podľa § 7a zákona o DPH.

Žiadosť o registráciu musí byť podaná pred dodaním/prijatím služby, bez ohľadu na hodnotu služby. Daňový úrad zaregistruje osobu do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

Povinnosti, ktoré zdaniteľnej osobe vzniknú registráciou podľa § 7a zákona o DPH, sú nasledovné:

 1. Prijatie služby z iného členského štátu:
  • po pridelení IČ DPH je táto osoba povinná objednávať služby z iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pod týmto číslom,
  • pri prijatí služby je povinná uhradiť daň v SR podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodávateľ z iného členského štátu nebude v takomto prípade účtovať DPH na cenu), avšak nemá nárok na odpočítanie dane,
  • po prijatí služby je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, v rovnakej lehote má povinnosť uhradiť daň (ak daň nepresiahne 5 eur, neplatí sa),
  • vedie záznamy o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH v súlade so § 70 zákona o DPH.
 1. Poskytnutie služby do iného členského štátu:
  • po pridelení IČ bude zdaniteľná osoba poskytovať služby pod týmto číslom,
  • predloží súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v súlade s § 80 zákona o DPH do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom poskytla služby, pri ktorých je miesto poskytnutia podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a príjemca služby je povinný zaplatiť daň (tieto služby nie sú uvedené v daňovom priznaní),
  • vedie záznamy v súlade s § 70 zákona o DPH o poskytnutých službách s miestom poskytnutia v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Registrácia za platiteľa DPH 2025

Od roku 2025 sa pre tuzemské osoby mení hranica obratu pri povinnej registrácii za platiteľom DPH.  Osoba sa stane platiteľom DPH od januára nasledujúceho roka, v ktorom prekročí obrat 50 000 EUR. Ak spoločnosť v priebehu kalendárneho roka dosiahne obrat z predaja tovarov alebo služieb vo výške 62 500 eur, stane sa platiteľom dane dňom, kedy dodá tento tovar alebo službu.

Pokiaľ sa registrácia na DPH týka aj vás, radi vás prevedieme celým procesom.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu