Skip to main content

Kedy sa oplatí stať sa dobrovoľným platiteľom DPH?

Dátum: 25.09.2021

 

Mnoho podnikateľov si často kladie otázku, kedy je výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH. V tomto článku si zhrnieme najčastejšie prípady, kedy sa registrácia môže oplatiť. Treba si však uvedomiť, že registráciou sa síce získa výhoda odpočtu DPH z nakúpených tovarov a služieb, prípadne môže vzniknúť možnosť nákupov istých tovarov a služieb „lacnejšie“ čiže bez DPH, ale zároveň vzniká povinnosť odvádzať DPH z predaných tovarov a služieb a mesačne podávať priznanie DPH a kontrolný výkaz.

Dobrovoľná registrácia podľa §4 zákona o DPH je výhodná najmä v nasledujúcich prípadoch:

  • Dodávatelia sú prevažne platitelia DPH a zároveň by boli dodávané tovary a služby s prenosom daňovej povinnosti
  • Odberateľmi sú prevažne platitelia DPH
  • Rozdielne sadzby dane
  • Plánované veľké vstupné investície

 

Dodávateľmi sú prevažne platitelia DPH

Účtovná jednotka nakupuje veľké množstvo tovarov a služieb od platiteľov DPH. Zaplatenú DPH je možné si odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti a tým môže v niektorých prípadoch vzniknúť nárok na nadmerný odpočet, čo znamená, že časť tejto DPH bude vrátená od štátu. Ide napríklad o situáciu, kedy dodávané tovary/služby sú po registrácii za platiteľa DPH fakturované s prenosom daňovej povinnosti podľa §69 zákona o DPH (čiže bez DPH) inému platiteľovi DPH.

Napríklad stavebné práce dodávané platiteľom DPH. Nákup materiálu na stavbu je 1200 eur s DPH a fakturované stavebné práce pre platiteľa DPH by boli 2 000 eur. Ak by bol podnikateľ neplatiteľ DPH, tak vo výnosoch by bolo 2 000 eur a v nákladoch 1 200 eur a celkový zisk by predstavoval 800 eur.

Avšak ak by bola účtovná jednotka platiteľom DPH, tak boli stavebné práce dodané pre platiteľa DPH vo výške 2 000 eur (s prenosom DP). Náklady by v tomto prípade boli vo výške 1 000 eur nakoľko pri DPH vo výške 200 eur vzniká nárok na odpočet. Zisk z celej transakcie by predstavoval 1 000 eur.

Netreba zabúdať ani na dodanie tovarov a služieb platiteľom DPH v rámci Európskej únie. Tu je však potrebné rozlišovať, aký druhy tovaru a služby je poskytovaný, pretože je dôležité správne určiť miesto dodania, od ktorého sa odvíja či bude tovar/služba dodaná s DPH, alebo bez.

 

Odberatelia sú prevažne platitelia DPH

Pre platiteľov DPH je výhodnejšie nakupovať od iných platiteľov DPH, pretože je tu možnosť odpočtu DPH. Dodávateľ síce bude musieť odviesť DPH z dodávaných tovarov a služieb, ale zároveň môže získať väčší počet odberateľov. Pre platiteľov DPH je výhodnejšie nakupovať tovary a služby od iných platiteľov DPH, pretože zaplatenú DPH si môžu odpočítať od vlastnej daňovej povinnosti.

Vybrané tovary a služby sú dodávané s prenosom daňovej povinnosti (bez DPH), pokiaľ sú dodávané platiteľom DPH inému platiteľovi DPH.

 

Rozdielne sadzby dane

Ak účtovná jednotka nakupuje tovary a služby prevažne s 20 % DPH, ale predáva ich už ďalej s 10% DPH. V tomto prípade je možné si zvýšiť maržu o rozdiel v rôznych sadzbách DPH.

 

Plánované veľké vstupné investície

Ak účtovná jednotka plánuje nakúpiť veľké množstvo dlhodobého majetku, pri ktorom má možnosť odpočtu DPH. Napríklad, ak neplatiteľ DPH chce rozšíriť svoje podnikanie o novú výrobnú halu, nové stroje alebo si chce rozšíriť svoj vozový park a podobne. Tu si treba uvedomiť hlavne jednu vec, či sa kvôli kúpe majetku oplatí stať sa platiteľom DPH. Z nakúpeného majetku je síce možnosť odpočítania DPH, ale je potrebné sa na to pozrieť aj z dlhodobého hľadiska. Okrem nároku na odpočet DPH vzniká platiteľovi DPH povinnosť odvádzať DPH z dodávaných tovarov a služieb. Účtovnej jednotke síce zo začiatku vznikne nárok na odpočet DPH, ale zároveň bude musieť odvádzať DPH z dodávaných tovarov a služieb. Pokiaľ sa zruší registrácia pre DPH pred úplným odpísaným majetku, pri ktorom bola DPH odpočítaná, účtovná jednotka bude musieť DPH zo zostatkovej ceny tohto majetku vrátiť.

 

Zhrnutie:

  • Dodávatelia sú prevažne platitelia DPH: možnosť odpočtu DPH.
  • Odberatelia sú prevažne platitelia DPH: možnosť získať väčší počet odberateľov, možnosť dodávania vybraných tovarov a služieb s prenosom daňovej povinnosti.
  • Rozdielne sadzby dane: možnosť zvýšenia marže
  • Plánované veľké vstupné investície: možnosť odpočtu DPH na vstupe

 

Účtovná jednotka môže byť okrem § 4 registrovaná aj podľa § 7 (tovar) alebo § 7a (služby). Ak sa účtovná jednotka zaregistruje za platiteľa DPH podľa § 4 zákona o DPH či už dobrovoľne, alebo jej vznikne povinnosť registrácie (prekročením obratu 49 790 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) ďalej sa už nemusí registrovať podľa § 7 a §7a.

Ak je účtovná jednotka neplatiteľom DPH, nakupuje tovar v krajinách Európskej únie a hodnota tohto tovaru nakúpeného počas kalendárneho roka prekročí sumu 14 000 eur, tak je povinná sa zaregistrovať ako platiteľ DPH podľa §7.

Ak je účtovná jednotka neplatiteľom DPH a má v pláne prijať službu, pri ktorej osobou platiť daň je príjemca plnenia alebo poskytne službu do iného členského štátu, ktorej miesto dodania je podľa §15 zákona o DPH v inom členskom štáte, musí sa pred dodaním takejto služby zaregistrovať podľa §7a.

Pri registrácii podľa § 7 a 7a bude účtovná jednotka v rámci Slovenskej republiky stále vystupovať ako neplatiteľ DPH, ale z tovarov/služieb, ktoré budú prijaté z členských štátov EU bude potrebné zaplatiť a odviesť daň na Slovensku. Čiže tovary/služby, ktoré boli prijaté so zahraničnou DPH budú po registrácii bez DPH a tú DPH bude potrebné zaplatiť a odviesť na Slovensku. Pri registrácii podľa §4 táto povinnosť „odpadá“. V prípade poskytnutia služieb alebo dodania tovaru platiteľovi DPH v inom členskom štáte EU bude potrebné posielať daňovému úradu oznámenie (súhrnný výkaz) o dodaní služby do iného členského štátu.

 

Nie ste si istý, či je pre vás dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH výhodná? Neviete sa rozhodnúť podľa akého § sa máte registrovať? Po registrácii vám vznikne veľa povinností ohľadom pravidelného podávania daňových priznaní a výkazov na daňový úrad, výpočtu a správneho zaplatenia dane. Zverte sa do rúk odborníkom, ktorí všetky vaše povinnosti splnia za vás. Prekonzultujeme vašu situáciu a poradíme najvhodnejšie riešenie, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu