Skip to main content

Súhrnný výkaz k DPH: Čo to je, ako a kedy ho podať?

Dátum: 02. 07. 2024

 

Dodávate tovar alebo poskytujete služby v rámci vašej podnikateľskej činnosti aj do iných krajín EÚ? Jednou z vašich povinností je podávať tzv. súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“). Táto povinnosť sa nevzťahuje len na platiteľov DPH, ale aj pre firmy registrované pre DPH podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH. Termín na podanie súhrnného výkazu je  do 25. dňa mesiaca po mesiaci prípadne štvrťroku, v ktorom ste dodali tovar alebo poskytli službu do iných krajín EÚ.

Čo je súhrnný výkaz k DPH?

Súhrnný výkaz predstavuje dokument, ktorý v členských štátoch EÚ slúži na overenie priznania a zdanenia prijatých plnení. Jedná sa o súčasť kontrolného mechanizmu, ktorý sleduje, že prijatý tovar alebo služba z cezhraničných transakcií v rámci EÚ boli riadne zdanené, keď DPH v rámci prenesenia daňovej povinnosti platíte vy ako odberateľ. Dokument obsahuje hlavne identifikačné čísla odberateľov tovarov a služieb, zaokrúhlené sumy v eurách a kód identifikujúci druh dodávky. Pokiaľ výkaz nie je podaný, daňový úrad to môže trestať vysokými pokutami.

Súhrnný výkaz k DPH sa podáva mesačne alebo štvrťročne, v závislosti od hodnoty uvedených dodávok tovaru alebo služby.

Súhrnný výkaz k DPH sa podáva na elektronickom tlačive, rovnako ako všetky priznania, výkazy a iné podania podnikateľov Finančnej správe SR.

Kedy sa podáva súhrnný výkaz k DPH?

Súhrnný výkaz k DPH sa podáva elektronicky do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré vznikla povinnosť jeho podania. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom na podanie priznania je nasledujúci pracovný deň. Súhrnný výkaz k DPH podávate len v tom prípade, ak na to máte dôvod, nemožno podať nulový súhrnný výkaz.

V akých prípadoch podáva podnikateľ súhrnný výkaz k DPH?

Platiteľ DPH podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac, ak:

 1. dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH),
 2. premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
 3. dodal tovar ako prvý odberateľ v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH),
 4. dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň (§ 15 ods. 1 zákona o DPH),
 5. odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 6. nahradil zdaniteľnú osobu, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, inou zdaniteľnou osobou podľa § 8a ods. 5,
 7. vrátil tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, späť do tuzemska.

Platiteľ dane má možnosť podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodávok uvedených v bodoch 1 až 3 neprekročí 50 000 EUR v príslušnom kalendárnom štvrťroku ani v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch. Hodnota poskytovaných služieb v tomto prípade nie je rozhodujúca.

Neplatitelia DPH a súhrnný výkaz

V niektorých prípadoch majú povinnosť podať súhrnný výkaz aj neplatitelia DPH, tzv. ako osoby identifikované pre DPH. Podnikatelia registrovaní pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty sú povinní podať súhrnný výkaz iba vtedy, ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ alebo ak dodajú službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a je identifikovaná pre DPH, pričom táto osoba má povinnosť platiť DPH.

Ako často sa podáva súhrnný výkaz?

Platiteľ DPH môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne, pokiaľ hodnota tovarov (tovar dodaný do členského štátu EÚ, tovar premiestnený do členského štátu EÚ a tovar dodaný druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku ani v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 EUR. Ak táto podmienka prestane byť splnená, od nasledujúceho kalendárneho mesiaca je povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac.

Toto pravidlo platí aj pre firmy registrované podľa § 7a alebo § 7 zákona o DPH. Pokiaľ sa spoločnosť zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, musí si sledovať hodnotu tovaru dodanú druhému odberateľovi. T. j. 50 000 EUR nemôže presiahnuť v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne ani v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch. Inak spoločnosť prechádza na mesačný súhrnný výkaz.

Ako správne vyplniť súhrnný výkaz?

Súhrnný výkaz sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Formulár súhrnného výkazu pozostáva z úvodnej strany a dvoch častí:

Úvodná strana obsahuje všeobecné údaje, ako sú identifikácia zdaniteľnej osoby, druh súhrnného výkazu a obdobie, za ktoré sa súhrnný výkaz podáva.

Prvá časť slúži na vyplnenie konkrétnych údajov, ktoré sa týkajú DPH:

kód štátu EÚ predstavuje miesto alebo sídlo podnikania príjemcu vašich tovarov alebo služieb
IČ DPH prislúchajúce príjemcovi vašich tovarov alebo služieb bez kódu štátu.
hodnota tovarov a služieb sa uvádzajú v celých EUR (sumy do 0,5 EUR sa zaokrúhľujú nadol a sumy od 0,5 EUR vrátane sa zaokrúhľujú na hor)
kód plnenia 1, 2 alebo žiaden určujúci druh plnenia:

1 =  ste prvým odberateľom, ktorý dodal tovar v rámci trojstranného obchodu pre druhého odberateľa v inom členskom štáte EÚ;

2 = dodali ste službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ osobe povinnej platiť DPH;

bez uvedenia kódu = ostatné dodávky/premiestnenia tovarov.

Druhá časť je určená na vyplnenie údajov týkajúcich sa režimu call-off stock:

kód štátu EÚ do ktorého bol tovar v režime call-off stock odoslaný alebo prepravený.
IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa tovaru bez kódu štátu
IČ DPH pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru bez kódu štátu, ktorý je nahradený iným podnikateľom
vrátenie tovaru ak bol tovar odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock vrátený späť do tuzemska do 12 mesiacov po skončení odoslania alebo prepravy
oprava v prípade vykonania opráv v dodatočnom súhrnnom výkaze

Opravný a dodatočný súhrnný výkaz k DPH

Pokiaľ ste vykonali v súhrnnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje, postupujete podľa toho, či sa chyba zistila pred uplynutím lehoty na podanie výkazu alebo až po jej uplynutí.

Opravný súhrnný výkaz: Ak sa zistí, že súhrnný výkaz bol vyplnený chybne pred uplynutím lehoty na jeho podanie, osoba, ktorá ho podala, podá opravný súhrnný výkaz. V opravnom výkaze sa zároveň uvádzajú všetky správne údaje, nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodný súhrnný výkaz.

Dodatočný súhrnný výkaz: Ak sa zistí, že súhrnný výkaz bol vyplnený chybne po uplynutí lehoty na jeho podanie, osoba, ktorá ho podala, má povinnosť podať dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú iba údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú.

Čo sa v súhrnnom výkaze neudáva?

 • dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ktorého miesto dodania sa nachádza v inom členskom štáte,
 • dodanie služby, ktorej miesto dodania sa nachádza v inom členskom štáte § 16 zákona o DPH,
 • dodanie služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde sa nachádza miesto dodania služby,
 • dodanie služby, ktorej miesto dodania sa nachádza v treťom štáte.

Najlepšie je zveriť túto úlohu účtovníkovi alebo daňovému poradcovi, ktorí spracovávajú celú účtovno-daňovú agendu firmy, vrátane povinných evidencií a výkazov pre DPH. Údaje pre súhrnný výkaz môžu jednoducho vyexportovať zo systému do formulára na portáli Finančnej správy SR a následne ho odoslať.

Pokiaľ si neviete so súhrnným výkazom k DPH rady, najlepšie je zveriť túto úlohu účtovníkovi alebo daňovému poradcovi, ktorí dokážu zastrešiť celú účtovno-daňovú agendu, vrátane povinných evidencií a výkazov pre DPH. Týmto spôsobom zabezpečíte správnosť a aktuálnosť všetkých podaných dokumentov, čím sa vyhnete možným chybám a sankciám zo strany daňových úradov. Profesionálny prístup k tejto oblasti tak prispeje k plynulému a bezproblémovému fungovaniu vašej firmy.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu