Skip to main content

Vrátenie DPH z iných členských štátov

Dátum: 21.03.2024

 

Pokiaľ ste v priebehu roka 2023 uhradili v inom členskom štáte EÚ daň z pridanej hodnoty pri kúpe tovarov alebo služieb, do 30. septembra 2024 si môžete požiadať o vrátenie dane.

Vrátenie DPH, ktorú zaplatíte ako pri kúpe tovarov alebo služieb v iných členských štátoch, predstavuje náhradu odpočítania DPH, ktoré ako platiteľ vykonávate prostredníctvom daňového priznania v tuzemsku. Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p.

Kto môže požiadať o vrátenie DPH z iného členského štátu?

Žiadosť o vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ, môže podať len registrovaný platiteľ DPH, so sídlom na území domácej krajiny, t. j. v SR, ak splní nasledujúce podmienky:

 • je platiteľom DPH registrovaným podľa  4 alebo § 4b zákona o DPH,
 • realizoval nákupy tovarov alebo služieb v inom členskom štáte, pričom mu bola podľa zákonných postupov vyčíslená na dokladoch zahraničná DPH,
 • nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko v členskom štáte EÚ, kde si bude uplatňovať nárok na vrátenie DPH podaním žiadosti o vrátenie,
 • v SR vykonáva činnosť s nárokom na odpočítanie DPH.

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu a jej náležitosti

Právo na vrátenie DPH, ktorú žiadateľ zaplatil v inom členskom štáte, sa realizuje prostredníctvom elektronickej žiadosti o vrátenie DPH na internetovom portáli Finančného riaditeľstva SR. Podanie žiadosti je teda výhradne elektronického charakteru.

Podrobný návod na podanie žiadosti je zverejnený v používateľskej príručke  Aplikácia na podanie žiadosti o vrátenie DPH z členských štátov EÚ (VAT Refund).

Pre vrátenie DPH z iného členského štátu je nevyhnutné, aby žiadosť obsahovala všetky informácie uvedené v § 55b odseky 2 až 4 zákona o DPH; inak sa takáto žiadosť nepovažuje za platnú.

Povinné náležitosti žiadosti o vrátenie DPH

 • priezvisko a meno alebo názov platiteľa dane (žiadateľa o vrátenie dane) a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • elektronickú adresu platiteľa dane,
 • opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa osobitného predpisu,
 • obdobie, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje,
 • vyhlásenie platiteľa dane, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona o DPH,
 • identifikačné číslo pre daň platiteľa dane (IČ DPH) pridelené v SR,
 • údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankové čísla účtu (IBAN) a medzinárodného kódu banky (BIC),
 • bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu.

Okrem povinných náležitostí, musí žiadosť o vrátenie dane obsahovať údaje z každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby a z každého dovozného dokladu, z ktorých žiadateľ žiada vrátenie dane, a to:

 • priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • IČ DPH dodávateľa pridelené v inom členskom štáte,
 • dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,
 • základ dane a sumu DPH vyjadrenú v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane,
 • výšku odpočítateľnej DPH,
 • v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej DPH vyjadrenú v percentách,
 • číselný kód, ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe.

Podrobné pravidlá pre vrátenie dane z DPH upravuje Smernica Rady 2008/9/ES.

Platiteľ dane priraďuje číselný kód (ČK) k jednotlivým nákupom tovarov a služieb v inom členskom štáte, pričom tieto údaje sú transponované v súlade s ustanovením § 55b odsek 4 zákona o DPH nasledovne:

 1. pohonná látka (ČK 1),
 2. nájom dopravných prostriedkov (ČK 2),
 3. výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami, podľa písmen a) a b) (ČK 3),
 4. poplatky za užívanie ciest a diaľnic (ČK 4),
 5. cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy (ČK 5),
 6. ubytovacie služby (ČK 6),
 7. jedlá, nápoje a reštauračné služby (ČK 7),
 8. vstupné na veľtrhy a výstavy (ČK 8),
 9. výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu (ČK 9)
 10. iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) (ČK 10).

Pokiaľ si žiadateľ nárokuje na vrátenie zaplatenej DPH, je potrebné, aby dbal na nasledujúce aspekty:

 • minimálna výška limitov DPH na vrátenie, uplatnená v jednotlivých členských štátoch,
 • splnenie podmienok na odpočítanie DPH v konkrétnom členskom štáte,
 • splnenie náležitosti dokladov, z ktorých sa žiada o vrátenie DPH.

Podmienky na vrátenie DPH sa môžu medzi jednotlivými krajinami líšiť, zároveň môžu byť predmetom zmien.  Medzi členskými štátmi existujú špecifické výnimky pre rôzne produkty a služby, pri ktorých sa DPH nevracia alebo sa vráti za špecifických podmienok. V niektorých krajinách nie je možné požiadať o vrátenie DPH, napr. pri reštauračných službách, nákupe pohonných hmôt, služieb zábavného charakteru a pod. Odporúčame pravidelne sledovať aktuálne podmienky v konkrétnom členskom štáte. V prípade niektorých štátov je možné, že žiadosť o vrátenie DPH vyžaduje aj odoslanie kópií faktúr a príslušných dokladov.

Podanie žiadosti o vrátenie dane 

Obdobie, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu sa predkladá pre obdobie trvajúce aspoň tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace v priebehu jedného kalendárneho roka. Toto obdobie zároveň nesmie presahovať celkové obdobie jedného kalendárneho roka. V prípade žiadosti týkajúcej sa zvyšku kalendárneho roka môže zahŕňať aj obdobie kratšie ako tri kalendárne mesiace.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na celý kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, musí byť suma požadovanej DPH minimálne 50 eur (ekvivalent v národnej mene). V prípade, že žiadosť súvisí s obdobím vrátenia dane kratším ako jeden kalendárny rok, ale nie kratším ako tri kalendárne mesiace, minimálna suma DPH na vrátenie nesmie klesnúť pod 400 eur (ekvivalent v národnej mene).

Platiteľ dane má možnosť podávať viacero žiadostí pre rôzne časové obdobia v priebehu jedného kalendárneho roka, a tieto obdobia sa môžu prekrývať (napríklad žiadosť o vrátenie dane za 1 – 4/2023, 3 – 9/2023, 1 – 12/2023). Aplikácia na podanie žiadostí umožňuje podať viacero žiadostí pre rovnaké obdobie, avšak pri vyplňovaní žiadostí je dôležité rešpektovať obmedzenia členského štátu týkajúce sa počtu a rozsahu období, ako aj minimálnej a maximálnej sumy DPH na vrátenie.

Lehota na vrátenie DPH z iného členského štátu

Členský štát, ktorý je subjektom vrátenia dane, informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do 4 mesiacov od doručenia žiadosti. Pokiaľ členskému štátu chýbajú potrebné informácie na prijatie rozhodnutia, môže elektronicky požiadať žiadateľa o doplnenie príslušných podkladov. V takom prípade sa lehota na prijatie rozhodnutia predĺži na 6 alebo 8 mesiacov. Ak je žiadosť o vrátenie dane schválená, členský štát vráti sumu dane do 10 pracovných dní od uplynutia štvormesačnej lehoty. V prípade, že boli požadované dodatočné informácie, doba vrátenia dane sa ráta od uplynutia šesťmesačnej alebo osemmesačnej lehoty.

Oprava údajov v žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu

Oprava údajov uvedených v žiadosti o vrátenie dane (napr. oprava nesprávneho NACE kódu alebo adresy dodávateľa),  je možná vytvorením novej verzie žiadosti. Táto nová verzia žiadosti vychádza vždy z poslednej existujúcej verzie. Pri vytváraní novej verzie nie je možné pridávať nové (ďalšie) nákupy; v takom prípade je nevyhnutné podať novú žiadosť o vrátenie dane.

Účtovníctvo a dane sú nie len našou prácou, ale aj naším koníčkom. Pokiaľ si nie ste istý, ako požiadať o vrátenie dane z iných členských štátov EU, zverte túto povinnosť do našich rúk.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu