Skip to main content

Výhody mikrodaňovníka

Dátum: 25.09.2021

 

Skôr ako začneme rozoberať či výhody, ktoré má mikrodaňovník sú skutočne výhodami z dlhodobého hľadiska, rozoberme si, kedy sa účtovná jednotka môže stať mikrodaňovníkom.

Na to, aby sa mohla účtovná jednotka stať mikrodaňovníkom, musí súčasne splniť všetky nasledovné podmienky (podľa §2 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov):

 1. Zdaniteľné príjmy (výnosy) nesmú byť vyššie ako 49 790 eur,
 2. Nesmie ísť o závislé osoby, ktoré medzi sebou v príslušnom zdaňovacom období realizujú kontrolované transakcie
  1. Závislými osobami sú podľa zákona o dani z príjmov blízke osoby (manžel/manželka, deti), ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby alebo subjekt (napríklad, ak je spoločnosť A spoločníkom v spoločnosti B, prípadne vzťah medzi konateľom a spoločnosťou), osoba alebo subjekt, ktorý je v konsolidovanom celku (ide tu o prevažne materské a dcérske spoločnosti, ktoré musia zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku).
  2. Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny alebo iný obchodný vzťah medzi dvoma závislými osobami. Ide napríklad o prevod z účtu spoločníka na firemný účet a naopak, prípadne predaj tovaru poskytnutie služieb medzi závislými osobami, …
 3. Fyzická alebo právnická osoba nesmie vstúpiť do likvidácie a ani na ňu nemôže byť vyhlásený konkurz.
 4. Účtovné obdobie musí trať viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zhrnutie:

 • Príjem do 49 790 eur
 • Transakcie medzi spriaznenými osobami nie sú povolené
 • Nesmie byť vyhlásený konkurz ani spoločnosť nesmie byť v likvidácií
 • Účtovné obdobie musí trvať viac ako 12 mesiacov

Splnenie podmienok je potrebné každý rok vyhodnocovať a môže sa stať, že jeden rok sú splnené a spoločnosť má v daný rok výhody, ale zase na ten ďalší rok už tieto podmienky splnené byť nemusia.

Výhody mikrodaňovníka:

 1. Zvýhodnené odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
 2. Odpočítanie straty minulých období až do výšky 100 % základu dane
 3. Možnosť zahrnúť opravné položky k pohľadávkam a príslušenstvu do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom
 4. Odpis pohľadávky a príslušenstva do daňových výdavkov vo výške, v akej boli v účtovníctve zahrnuté do nákladov

 

Zvýhodnené odpisovanie dlhodobého hnuteľného majetku

Dlhodobým hmotným majetkom sa rozumie majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a obstarávacia cena je viac ako 1700 eur a rozdeľujeme ho do 7 odpisových skupín podľa prílohy č.1 zákona o dni z príjmov. Do jednotlivých odpisových skupín môžeme zaradiť aj majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700 eur, ak je jeho doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, ak o tom účtovná jednotka rozhodne.

Výhodou mikrodaňovníka v súvislosti s odpisovaním je to, že si môže sám stanoviť výšku daňových odpisov počas celej doby odpisovania. Avšak musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Majetok musí byť obstaraný v roku, v ktorom mala účtovná jednotka štatút mikrodaňovníka.
 • Musí ísť o dlhodobý hmotný majetok zaradený do odpisovej skupiny 0-4, okrem osobného automobilu, ktorého obstarávacia cena je viac ako 48 000 eur.
 • Doba odpisovania nesmie byť dlhšia ako je stanová zákonom o dani z príjmov pre jednotlivé odpisové skupiny (napríklad osobný automobil musí byť odpísaný do 4 rokov).

Zvýhodnené odpisovanie sa netýka budov, bytových domov, hotelov a inžinierskych stavieb a ostatného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 5 a 6. Pri všetkom ostatnom majetku je možné zvoliť si zvýhodnenú metódu odpisovania.

Príklad:

Účtovná jednotka získala v roku 2021 štatút mikrodaňovníka. V januári 2021 kúpila osobný automobil vo výške 12 000 eur. Ako môžu vyzerať daňové odpisy?

Riešenie:

Rok Daňové odpisy podľa odpisovej skupiny Zostatková cena Daňové odpisy mikrodaňovníka
 Variant 1 Zostatková cena Variant 2 Zostatková cena
2021 3000 9000 12000 0 8000 4000
2022 3000 6000 0 0 0 4000
2023 3000 3000 0 0 2000 2000
2024 3000 0 0 0 2000 0

 

Mikrodaňovník si sám môže zvoliť výšku daňových odpisov. Môže si odpisy rozdeliť rovnomerne počas celej doby odpisovania alebo môže celý automobil daňovo odpísať už v prvom roku. Prípadne si môže jednotlivé odpisy rozložiť podľa vlastného uváženia. Ak by už v ďalšom roku účtovná jednotka stratila štatút mikrodaňovníka, zvýhodnené odpisovanie pre tento majetok môže uplatňovať aj naďalej.

Rozlišujeme dva druhy odpisov, a to účtovné a daňové. Účtovné odpisy si účtovná jednotka stanovuje sama. Mali by odzrkadľovať skutočné opotrebovanie a životnosť majetku. Predstavujú pre účtovnú jednotku náklad. Výška daňových odpisov je stanovená zákonom o dani z príjmov a ich výška ovplyvňuje základ dane. Účtovné a daňové odpisy sa môžu, ale aj nemusia rovnať. V praxi sa bežne stáva, že účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú a tým pádom je potrebné základ dane upravovať o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Výhodou mikrodaňovníka v súvislosti s odpisovaním je síce možnosť uplatnenia celého daňového odpisu už v prvom roku, netreba však zabúdať na účtovné odpisy, ktoré upravuje zákon o účtovníctve a postupy účtovania. Ak si podnikateľ zvolí odpisovanie variantom 1 a celý automobil daňovo odpíše už v prvom roku čím sa mu síce zníži základ dane v danom roku o celú hodnotu automobilu, no v ďalších rokoch sa mu môže základ dane zvýšiť pokiaľ sa účtovné odpisy nebudú zhodovať s daňovými. Preto je pre mikrodaňovníka pri využití výhody v súvislosti s odpisovaním prispôsobiť výšku ním uplatnených daňových odpisov predovšetkým k odpisovému plánu. Pokiaľ mikrodaňovník predpokladá, že majetok opotrebuje v priebehu 2 rokov a stanoví odpisový plán majetku na 2 roky, tak počas týchto dvoch rokov môže majetok účtovne aj daňovo odpísať. Avšak, ak by nastala situácia, že v druhom roku má mikrodaňovník vysokú daňovú stratu, má možnosť si ju znížiť neuplatnením daňového odpisu a tento odpis si posunúť do ďalšieho roku, kedy mu môže vzniknúť základ dane a týmto neuplatneným odpisom si ho znížiť.

 

Odpočítanie straty minulých období až do výšky 100 % základu dane

Straty vzniknuté do roku 2020 je možné uplatniť do 4 rokov od dátumu vzniku. V daňovom priznaní za rok 2021 sa ešte stále budú uplatňovať straty „po starom“. Od 01.01.2021 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá umožňuje uplatniť straty vzniknuté po 01.01.2021 počas 5 po sebe idúcich rokov, a to maximálne do výšky 50% základu dane. Takto si bude môcť účtovná jednotka uplatniť stratu až v daňovom priznaní za rok 2022.

Výhodou mikrodaňovníka je možnosť si uplatniť celú stratu minulých rokov. To znamená, že ak v roku 2021 vznikla mikrodaňovníkovi strata vo výške 1000 eur a v roku 2022 mu vychádza základ dane vo výške 500 eur, môže si celú túto stratu odpočítať a základ dane bude 0 a nebude musieť platiť daň. Ak by účtovná jednotka nebola mikrodaňovníkom v roku 2022, mohla uplatniť stratu za rok 2021 v maximálnej výške 250 eur a zo zvyšných 250 eur by sa musela zaplatiť daň z príjmov.

 

Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam a príslušenstvu v súlade s účtovníctvom a odpis pohľadávky

V prípade existencie rizika nezaplatenia pohľadávky účtovná jednotka tvorí k takýmto pohľadávkam opravné položky. Opravné položky sa tvoria maximálne do výšky 100% z menovitej hodnoty pohľadávky. Výšku opravnej položky si účtovná jednotka stanovuje sama. Zákon o dani z príjmov stanovuje maximálnu výšku opravnej položky, ktorú je možné dať do daňových výdavkov, a to nasledovne:

 • 20 %, ak je pohľadávka po splatnosti viac ako 360 dní
 • 50 %, ak je pohľadávka po splatnosti viac ako 720 dní
 • 100 %, ak je pohľadávka po splatnosti viac ako 1080 dní

Pred uplynutím štvrtého roku je potrebné vyradiť pohľadávku z účtovníctva.

V prípade mikrodaňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva nie je potrebné pri tvorbe „daňovej“ opravnej položky postupovať podľa vyššie uvedených kritérií. Pohľadávky, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov v čase, kedy bola účtovná jednotka mikrodaňovníkom je možné zahrnúť do daňových výdavkoch tak, ako boli v účtovníctve zahrnuté do nákladov. Ak účtovná jednotka predpokladá, že pohľadávka nebude úplne alebo čiastočne zaplatená, môže k nej vytvoriť opravnú položku vo výške 100 % už v prvom roku a v tej istej hodnote bude zahrnutá aj do daňových výdavkov.

Mikrodaňovník si môže uplatniť odpis nepremlčanej pohľadávky do daňových výdavkov vo výške opravnej položky, ktorá bola tvorená k pohľadávke.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu