Skip to main content

Živnosť alebo s. r. o. v roku 2024

Dátum: 13.02.2024

 

Uvažujete nad tým, že budete kráčať svojou vlastnou cestou, pri ktorej nebudete na nikom závislý? Možno ste zatiaľ zamestnaný a len zvažujete možnosti podnikania alebo premýšľate o tom, ako svoje podnikateľské aktivity povýšiť na novú úroveň a zmeniť živnosť na spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) ? Radi vám poskytneme užitočné informácie, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorá forma podnikania je pre vás výhodnejšia pri plnení vášho podnikateľského sna.

Založenie živnosti verzus založenie s. r. o.

Založenie živnosti je z administratívneho hľadiska menej zložité. Na získanie živnostenského oprávnenia sa stačí obrátiť na príslušný odbor živnostenského podnikania na okresnom úrade podľa miesta vášho bydliska. Pokiaľ dosiahnete vek minimálne 18 rokov a ste bezúhonný, po ohlásení živnosti na úrade obdržíte živnostenský list a môžete ihneď začať podnikať.

Založenie s. r. o vyžaduje získanie živnostenských a iných potrebných oprávnení, určenie sídla spoločnosti, vymenovanie konateľov, identifikáciu spoločníkov, stanovenie výšky ich vkladov a ďalšie. Z tohto dôvodu je celý proces časovo náročnejší a trvá približne 10 dní.

Administratíva a účtovníctvo v podnikaní

Jedným z hlavných rozdielov pri prevádzkovaní živnosti oproti s. r. o., je povinnosť vedenia účtovníctva. Pri rozhodovaní o forme podnikania zohľadňujeme aj náklady, ktoré sú s vedením účtovníctva spojené.

Živnostníci majú viacero možností, ako splniť účtovné povinnosti:

  • viesť daňovú evidenciu
  • využiť paušálne výdavky
  • viesť jednoduché účtovníctvo
  • viesť podvojné účtovníctvo

Živnostníci, ktorí sú ochotní venovať čas a majú základné znalosti z účtovníctva, môžu využitie paušálnych výdavkov alebo vedenie daňovej evidencie zvládnuť bez cudzej pomoci. Avšak rozhodnutie pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo prichádza s vyššími výdavkami, keďže tieto metódy môžu vyžadovať profesionálnu asistenciu.

Podnikanie formou s. r. o. vyžaduje komplexnejší systém podvojného účtovníctva, ktorý z dôvodu svojej náročnosti vyžaduje asistenciu kvalifikovaného účtovníka. Ideálnym riešením je zveriť sa do rúk spoľahlivého účtovníka, ktorý prevezme zodpovednosť za účtovnú agendu a bude za vás sledovať  legislatívne zmeny.

V prípade, že hľadáte účtovníka, ktorý sa o všetko za vás postará, ste na správnom mieste.

Vyberanie peňazí z podnikania

Živnostníci majú tú výhodu, že príjmy z ich podnikania môžu priamo využívať na osobné potreby, keďže všetky zarábané peniaze považujú za svoj osobný príjem.

V prípade s. r. o. je situácia odlišná. Finančné prostriedky spoločnosti sú oddelené od osobného majetku konateľov a spoločníkov. Všetky finančné transakcie prebiehajú cez firemný účet a ich správa je podrobená prísnejším pravidlám. Spoločníci si môžu vyplácať zisky formou odmien alebo dividend po uzavretí účtovného obdobia, avšak tieto príjmy musia následne zdaňovať ako svoj osobný príjem.

Daň z príjmov pri s. r. o. a živnosti

Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti ako živnostník alebo podnikateľ, ste povinný z vášho zisku odvádzať daň a zároveň podávať daňové priznania. Daňové priznanie sa predkladá najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Tento termín je možné na žiadosť presunúť na jún. V prípade, že má daňovník príjmy zo zahraničia, lehotu je možné predĺžiť až do septembra.

Akú daň platí živnostník v roku 2024?

      15 % pri príjme z podnikania do 49 790 EUR
      19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 EUR
      25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 EUR

Živnostníci môžu byť zdaňovaní podľa troch odlišných daňových sadzieb. Pokiaľ majú živnostníci za zdaňovacie obdobie príjem z podnikania nižší ako 49 790 EUR, platia zníženú daň vo výške 15 %. Živnostník si zároveň môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá pre rok 2024 predstavuje sumu 4 922,82 EUR na daňovníka.

Akú daň platí s. r. o. v roku 2024?

      15 % pri príjme z podnikania do 49 790 EUR
      21 % pri príjme z podnikania do 49 790 EUR
      10 % daň z dividend, ak si spoločníci vyplácajú podiel na zisku

Platenie odvodov v podnikaní

Obavy z výšky sociálnych a zdravotných odvodov môžu byť jedným z faktorov, pre ktorý začínajúci podnikatelia váhajú nad možnosťou vykonávať podnikateľskú činnosť na živnosť. Výška príspevkov živnostníka do sociálnej a zdravotnej poisťovne sa určuje podľa dosiahnutých príjmov. O odvodoch živnostníkov pre rok 2024 sa dozviete viac v tomto blogu.

Jednou z výhod podnikania prostredníctvom s. r. o., je možnosť optimalizácie odvodov. Ak podnikateľ zastáva pozíciu konateľa alebo spoločníka bez nároku na odmenu, nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne. Ak niekto vystupuje v s. r. o. iba ako spoločník bez platu, neplatí ani odvody do zdravotnej poisťovne. V prípade, že niekto vystupuje ako konateľ (bez ohľadu na to, či je aj spoločníkom) je povinný platiť zdravotné odvody, minimálne vo výške 97,80 eur.

Konateľ si môže na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy, vyplácať odmenu. Tá môže byť vyplácaná pravidelne každý mesiac alebo nepravidelne, napríklad po dosiahnutí určených cieľov alebo výsledkov. Výška takejto odmeny, ktorá je dohodnutá v zmluve, môže slúžiť ako nástroj pre optimalizáciu sociálnych a zdravotných odvodov.

Forma ručenia 

Ďalším podstatný rozdielom, medzi podnikaním formou s. r. o. a podnikaním na živnosť, predstavuje spôsob ručenia za záväzky. Spoločníci v s. r. o. nesú zodpovednosť za dlhy spoločnosti len do výšky svojich vkladov na základnom imaní.

Naopak, živnostník ručí za záväzky svojej firmy celým svojím majetkom, vrátane toho osobného. V prípade finančných problémov, sa môže súkromný majetok použiť na pokrytie dlhov v podnikaní.

Ukončenie podnikania

Pri zrušení s. r. o. musíte počítať s komplexnejším, finančne a časovo náročnejším procesom. Existujú dve možnosti: zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo bez nej (pričom s. r. o. neumožňuje dočasné prerušenie či pozastavenie činnosti). Likvidácia znamená nie len zrušenie samotnej spoločnosti, ale aj úplný výmaz z obchodného registra. V prípade, že sa rozhodnete ukončiť vaše pôsobenie v s. r. o., môžete to spraviť aj predajom spoločnosti alebo zlúčením spoločnosti s inou firmou.

Podnikanie na živnosť ponúka vyššiu mieru flexibility. Ako živnostník máte možnosť prerušiť svoju živnosť, napríklad v prípade sezónneho poklesu príjmu. Živnosť môžete prerušiť okamžite, bez dlhých čakacích období, hoci aj zo dňa na deň. Ak nechcete zrušiť živnosť úplne, môžete odstrániť len niektoré z jej predmetov alebo ju dočasne pozastaviť. Komunikácia medzi úradmi a poisťovňami je zautomatizovaná. Vo väčšine prípadov nie je potrebné informovať poisťovne o ukončení živnosti osobne, vybaví to za vás príslušný úrad.

Kedy sa oplatí živnosť a kedy s. r. o.

Pokiaľ si chcete podnikanie len vyskúšať, rok je dostatočne dlhé obdobie na to, aby ste posúdili, či je podnikanie pre vás výhodné.  Počas prvého roka nemusia živnostníci platiť odvody do sociálnej poisťovne. Akonáhle sa vaše príjmy zvýšia, môžete zvážiť zmenu na s. r. o.

Zmena zo živnosti na s. r. o. môže byť rozumná, pokiaľ sa venujete podnikaniu s vyšším rizikom, ako napr. obchodovanie s tovarom s vyššou hodnotou, kde existuje obava z možných strát a škôd.

Účtovníctvo a dane sú nie len našou prácou, ale aj naším koníčkom. Pokiaľ si ešte stále lámete hlavu a potrebujete poradiť, ktorú formu podnikania zvoliť, zverte túto povinnosť do našich rúk.

Máte otázku? Poradíme vám.

Radi sa s vami stretneme – či už osobne, alebo online.
Dohodnúť konzultáciu